เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร "ตามโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567"

18 Apr 2024

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี นำโดยนางสาวรัตนา เสาวนียากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า - เพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 19 เมษายน 2567 ณ วัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร "ตามโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567"

โดยหน่วยงานเข้าร่วมประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี สำนักงานปศุสัตว์ราชบุรี ศูนยืวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ศูนยืวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี ด่านกักสัตว์ราชบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี

ในการนี้นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายสันติ วังวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายจิรวัฒน์ สืบโดด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวิสทวัส หาญวานิช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมถวายภัตตาหารเช้า - เพล ในพิธีดังกล่าว

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร "ตามโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567"