การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 สำเร็จลงอย่างงดงาม สร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคตแห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

11 Jun 2024

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ได้จัดการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 16 (NCTechED16) และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 (ICTechED11) ภายใต้หัวข้อ "New-Age Engineering and Education: Driving Innovation-Based and Sustainable Economy" ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 สำเร็จลงอย่างงดงาม สร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคตแห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

การประชุมครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ Mr. Somlith VIRIVONG รองผู้อำนวยการและที่ปรึกษาโครงการพัฒนา ลาว-เยอรมัน และนายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ "Future-Ready Vocational Education: Navigating Trends and Tackling Challenges"

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 สำเร็จลงอย่างงดงาม สร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคตแห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน