SE SPU จับมือ LIVWELL MOU มุ่งเน้นให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมร่วมกัน

08 Mar 2024

วันนี้ ( 7 มี.ค. 2567)  คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หรือ MOU ร่วมกับ บริษัท ลิฟเวล ลิฟวิ่ง จำกัด โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนาม MOU ร่วมกับ พญ.นาฎ ฟองสมุทร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ลิฟเวล ลิฟวิ่ง จำกัด และมี ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ พร้อมด้วยคุณขนิษฐา แก้วพวงงาม Operation Manager บริษัท ลิฟเวล ลิฟวิ่ง จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา สร้างนวัตกรรมระหว่างกัน ผลักดันให้นักศึกษามีความพร้อมสู่สนามการทำงานในสถานประกอบการจริง ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

SE SPU จับมือ LIVWELL MOU มุ่งเน้นให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมร่วมกัน

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรม เช่น สัมมนาทางวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ยังสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีโอกาสเข้าเรียนรู้ในสถานประกอบการ และสหกิจศึกษา พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมในการต่อยอดธุรกิจร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในอนาคต

SE SPU จับมือ LIVWELL MOU มุ่งเน้นให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมร่วมกัน