คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการ "ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน" และ MOU ความร่วมมือทางวิชาการกับศาลจังหวัดพะเยา

23 Feb 2024

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ และบุคลากรคณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการ "ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน" และร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ระหว่างศาลจังหวัดพะเยากับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการนำข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง เป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศาลจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการ "ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน" และ MOU ความร่วมมือทางวิชาการกับศาลจังหวัดพะเยา

คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการ "ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน" และ MOU ความร่วมมือทางวิชาการกับศาลจังหวัดพะเยา