TDO ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ NIDA พัฒนาวงการสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เล็งจัดทำหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลยกระดับมาตรฐานวงการ

19 Feb 2024

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยลงนามกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยคณะนิติศาสตร์ สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ 360 องศา ทั้งอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ความร่วมมือด้านงานวิจัย พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมทั้งหารือแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานวงการด้วยการจัดทำหลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล

TDO ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ NIDA พัฒนาวงการสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เล็งจัดทำหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลยกระดับมาตรฐานวงการ

นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ โดยคณะนิติศาสตร์ (NIDA) เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ และเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และแนวทางการกำกับดูแลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการบังคับใช้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ ทั้งผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล นักลงทุน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ ทาง TDO ยังได้หารือกับ NIDA ถึงแนวทางความร่วมมือจัดทำหลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากร ทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย โดยเรื่องนี้ทาง TDO มีแนวคิดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าอยากให้มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทาง NIDA ที่มีแนวคิดจะพัฒนาด้านนี้เช่นกัน ดังนั้น การลงนามในครั้งนี้จึงมีโอกาสต่อยอดไปสู่ความร่วมมือที่หลากหลายขึ้นและจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า การลงนามกับ TDO ในครั้งนี้ จะต่อยอดไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการจำนวนมาก เช่น

  • ความร่วมมือในการจัดสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจนความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ความร่วมมือด้านงานวิจัยและงานวิชาการ อาทิ การจัดทำคู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คู่มือสำหรับนักลงทุน เป็นต้น
  • ความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรอบรมต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและรับรอง
  • ความร่วมมือด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน อาทิ การศึกษาดูงาน การเข้าฝึกงานการสนับสนุนข้อมูลสำหรับการจัดทำวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ

ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี คาดว่าจะสามารถร่วมพัฒนาองค์ความรู้ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจ รวมถึงนักลงทุน และภาคธุรกิจ ในวงกว้าง