วิทยาลัยการศึกษา ม.พะยา MOU สมศ. ด้านความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา

12 Mar 2024

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา" ระหว่าง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านระบบ Online เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

วิทยาลัยการศึกษา ม.พะยา MOU สมศ. ด้านความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา

การลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่าง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กับสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเป็นศูนย์ประสานงาน สมศ. จำนวน 30 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ และดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงาน สมศ. มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและประชุมสื่อสารความเข้าใจการดำเนินการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ผ่านช่องทาง Facebook Live สมศ. เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในการส่งเสริมนำผลประเมินไปใช้ สู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป

วิทยาลัยการศึกษา ม.พะยา MOU สมศ. ด้านความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา