ม.หอการค้าไทย ลงนามความมือผลักดันคณะบัญชี ดิจิทัล

พุธ ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๖:๔๙
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการเสริมสร้างดิจิทัลทางบัญชี (Enhancement of Digital Accounting Value)" พร้อมผลักดันให้เป็นบัญชีดิจิทัล  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย และคุณเพชรรัตน์ อวยพรส่ง นายกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมด้วย ผศ.ลักขณา เศาธยะนันท์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหารและรักษาการคณบดีคณะบัญชี คุณราชิต ไชยรัตน์ อุปนายกสมาคม สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ และผู้บริหาร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
ม.หอการค้าไทย ลงนามความมือผลักดันคณะบัญชี ดิจิทัล

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการสมาชิกของหอการค้า ในการจัดทำบัญชียุคดิจิทัล โดยการให้คำปรึกษาในการปรับกระบวนการธุรกิจสู่บัญชีระบบดิจิทัล ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับประสบการณ์ในการเรียนรู้สู่โลกธุรกิจจริง ช่วยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เห็นภาพการทำงานนอกห้องเรียน พร้อมการให้คำแนะนำจากที่ปรึกษา มืออาชีพที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาคารสัญลักษณ์ อาคาร 24 ชั้น 15 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทย ลงนามความมือผลักดันคณะบัญชี ดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด