คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครนศ. ใช้คะแนน TGAT/TPAT

30 Jan 2023

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT ประจำปีการศึกษา 2566 ในหลักสูตรได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครนศ. ใช้คะแนน TGAT/TPAT
  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์2566
  • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 มีนาคม 2566
  • ประกาศผลคัดสอบเลือกวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่เว็บไซต์ คณะ/วิทยาลัย หรือที่ www.admission.kmutnb.ac.th/

ดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th/ รายละเอียดพิ่มเติมที่ www.admission.kmutnb.ac.th หรือกลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1626 หรือ 1627