ฟิทช์คงอันดับเครดิตของ บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ ที่ 'AA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และยกเลิก 'เครดิตพินิจภายใต้การพิจารณา'

10 Nov 2022

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (ชื่อเดิมคือ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด) ที่ 'AA(tha)' หรือ InnovestX อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)' โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ พร้อมกันนี้ ได้ยกเลิกเครดิตพินิจภายใต้การพิจารณา (Rating Watch Evolving) สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ได้ประกาศไว้เมื่อเดือน มีนาคม 2565

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
การยกเลิกเครดิตพินิจภายใต้การพิจารณา สืบเนื่องจาก บมจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCBX; 'BBB'/'AA+(tha)'/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ InnovestX จาก ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) (SCB;'BBB' /'AA+(tha)'/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) แล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565

อันดับเครดิตภายในประเทศของ InnovestX พิจารณาจากปัจจัยสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งฟิทช์เชื่อว่า InnovestX เป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อ SCBX และฟิทช์คาดว่ามีโอกาสสูงที่บริษัทแม่จะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ (extraordinary support) แก่ InnovestX ในกรณีที่จำเป็น

แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพของ InnovestX นั้นสอดคล้องกับแนวโน้มอันดับเครดิตของ SCBX

บทบาทที่สำคัญในกลุ่ม: ฟิทช์เชื่อว่า InnovestX มีบทบาทสำคัญจากการเป็นเพียงบริษัทเดียวในกลุ่มที่ให้บริการที่เกี่ยวข้อง กับตราสารทุนให้กับลูกค้าของกลุ่ม และยังมีหน้าที่เชิงกลยุทธ์ในการสนับสนุนแผนการเติบโตระยะยาวของกลุ่มในธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิตอล ฟิทช์พิจารณาว่า InnovestX เป็นบริษัทลูกที่สำคัญในเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม แต่ยังไม่จัดเป็นบริษัทลูกหลักของกลุ่ม เนื่องจากบริษัทยังมีส่วนร่วมไม่มากนักในการช่วยสนับสนุน (contribution) ผลประกอบการของกลุ่ม

การผสานความร่วมมือระหว่างกัน (integration) และการควบคุมอย่างใกล้ชิด: บริษัทแม่มีอำนาจในการควบคุมการบริหารและยังมีการผสานการดำเนินงานระหว่างบริษัทลูกและบริษัทแม่ในระดับสูง อีกทั้งกลยุทธ์ของ InnovestX นั้นยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทแม่ นอกจากนี้ ฟิทช์เชื่อว่ายังมีการผสานการทำงาน (synergies) ในกลุ่ม ตัวอย่างเช่น มีการเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกัน (Cross-Selling) ระหว่าง InnovestX และกลุ่ม และการแนะนำลูกค้าจากกลุ่มทั้งจากฐานลูกค้ารายย่อย และลูกค้ากลุ่มองค์กร สำหรับแผนการนำ InnovestX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในระยะปานกลางนั้น ฟิทช์คาดว่า SCBX จะยังคงรักษาการเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่และมีอำนาจการควบคุมบริษัทไว้

การสนับสนุนจากกลุ่มอย่างต่อเนื่อง: กลุ่มยังคงให้การสนับสนุนด้านวงเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ นอกจากนี้ฟิทช์ยังคาดว่า SCBX จะให้เงินทุนแก่ InnovestX เพื่อใช้สนับสนุนแผนการเติบโต รวมถึงการเพิ่มทุนให้ InnovestX ในกรณีจำเป็น

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):
อันดับเครดิตในประเทศของ InnovestX มีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างเครดิตเฉพาะของ SCBX (stand-alone credit profile) ซึ่งบ่งชี้ได้จากอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทแม่ ดังนั้น การลดอันดับเครดิตของ SCBX จึงจะส่งผลทางลบ ต่ออันดับเครดิตของ InnovestX ด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกัน ฟิทช์ก็จะพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างเครดิตของ InnovestX กับบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศโดยฟิทช์

การปรับตัวลดลงของโอกาสในการให้การสนับสนุนบริษัทลูกของ SCBX อาจส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของ InnovestX ได้เช่นกัน ซึ่งอาจบ่งชี้ได้จาก การปรับตัวด้อยลงของระดับความสำคัญของ InnovestX ต่อกลุ่ม หรือ การประเมินของฟิทช์ว่าบริษัทแม่ได้ลดความพยายามในการสนับสนุนบริษัท ตัวอย่างเช่น

  • การลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทแม่ลงไปต่ำกว่า 75% พร้อมกับการมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้นมาก
  • การลดอำนาจควบคุมการบริหารและการผสานความร่วมมือระหว่างกัน (integration) ของบริษัทแม่
  • ความเชื่อมโยงทางธุรกิจ และ การแนะนำลูกค้า ที่ปรับตัวลดลง
  • ผลประกอบการของ InnovestX ปรับตัวด้อยลงอย่างมีสาระสำคัญเป็นเวลาต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความเสี่ยงจากการจัดการ (execution) ในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิตอล
  • บริษัทแม่มีความพยายาม (commitment) ในการให้ความช่วยเหลือแก่ InnovestX ในระดับที่น้อยลง ทั้งในด้านการเงินและการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ฟิทช์อาจมีการประเมินอันดับเครดิตของ InnovestX จากความแข็งแกร่งทางการเงิน หากฟิทช์เชื่อว่า InnovestX จะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก SCBX ซึ่งอาจมีผลทำให้อันดับเครดิตของ InnovestX ปรับตัวลดลงหลายอันดับในคราวเดียว และอาจเกิดขึ้นได้เมื่อ SCBX มีการปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นลงต่ำกว่า 50% พร้อมกับการสูญเสียอำนาจควบคุมบริษัท

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):
ฟิทช์อาจปรับเพิ่มอันดับเครดิตของ InnovestX ในกรณีที่อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCBX ได้รับการปรับเพิ่มอันดับ ซึ่งจะบ่งชี้ว่าบริษัทแม่มีความสามารถเพิ่มขึ้นในการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทลูก ในขณะเดียวกันฟิทช์ก็จะพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างเครดิตกับบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศด้วย

นอกจากนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของโอกาสที่ SCBX จะให้การสนับสนุนแก่ InnovestX ก็น่าจะส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของ InnovestX ได้ด้วยเช่นกัน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้หาก InnovestX มีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นต่อเครือข่ายธุรกิจ (franchise) ของกลุ่มบริษัทแม่ (SCBX) อย่างไรก็ตาม ฟิทช์ไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญในระยะสั้น เนื่องจากกำไรของ InnovestX ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ SCBX

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตภายในประเทศของ InnovestX เชื่อมโยงกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCBX
รายละเอียดของอันดับเครดิตมีดังนี้:

InnovestX:

  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ยกเลิก 'เครดิตพินิจภายใต้การพิจารณา' และคงอันดับที่ 'AA(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น คงอันดับที่ 'F1+(tha)'

ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com