วว. ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี อบรมการขยายสารชีวภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ช่วยลดต้นทุน ป้องกันโรคพืช ได้ผลผลิตดีขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พฤหัส ๐๘ กันยายน ๒๐๒๒ ๑๓:๕๒
ดร.ตันติมา กำลัง นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี นำโดย นายธีรเจต มณีโรจน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวอรุณวดี สว่างดี หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และ นายธนวัฒน์ พิศดาร นักวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่มอบถังขยายชีวภัณฑ์ระดับชุมชน ผลงานวิจัยพัฒนา วว. พร้อมทั้งอบรมการขยายสารชีวภัณฑ์ด้วยถังขยายชีวภัณฑ์ระดับชุมชนผลงานวิจัยพัฒนาของ วว. ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน "เพราะรักกสิกรรม" จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565
วว. ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี อบรมการขยายสารชีวภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ช่วยลดต้นทุน ป้องกันโรคพืช ได้ผลผลิตดีขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อผลิตสารชีวภัณฑ์สำหรับใช้ในการทำเกษตรกรรมของกลุ่มและการผลิตจำหน่ายในอนาคต ภายหลังจากที่ทางกลุ่มฯ ได้ร่วมทดลองนำชีวภัณฑ์ไปใช้ในนาข้าวตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่า การใช้ชีวภัณฑ์สามารถทดแทนสารเคมี ช่วยป้องกันและลดการเกิดโรคพืชในข้าวลดลงได้ โดยถังขยายชีวภัณฑ์ระดับชุมชนมีกำลังการผลิตหัวเชื้อเข้มข้น 150 ลิตร และสามารถเจือจางเตรียมเป็นเชื้อจุลินทรีย์พร้อมใช้งานได้ 1,500 ลิตร ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรจำนวน 30 ไร่ ต่อ 1 ถัง/รอบการผลิต

ทั้งนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน "เพราะรักกสิกรรม"  มีพื้นที่ปลูกข้าวปทุมธานีจำนวน  910 ไร่  ปลูกด้วยระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน จึงปลอดภัยและมีคุณภาพดี ผ่านการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand และทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน "เพราะรักกสิกรรม" ยังเป็นกลุ่มตัวอย่างของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีในการผลิตข้าวหอมปทุมธานี 1 ที่เป็นข้าว GI อินทรีย์ของจังหวัดอีกด้วย ดังนั้นในการใช้สารชีวภัณฑ์ผลงานวิจัย วว. กับแปลงข้าวของกลุ่มจึงเป็นการตอบโจทย์และสอดคล้องกับแนวทางการทำเกษตรของกลุ่มได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม

อนึ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  สนับสนุนนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนของประเทศโดยเฉพาะภาคการเกษตร ผ่านการดำเนินงานโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  ในส่วนของ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร  หรือ  ICPIM  2   มีกำลังการผลิตรวมต่อปี 115,000 ลิตร  มีสายการผลิต "สารชีวภัณฑ์" ครอบคลุมตอบโจทย์ทั้งสายการผลิตเชื้อราและแบคทีเรีย มีประสิทธิภาพควบคุมศัตรูพืช เพื่อการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมของประเทศให้ยั่งยืน

วว. สามารถผลิตสารชีวภัณฑ์ได้จำนวน  3  รูปแบบ คือ  หัวเชื้อเหลว  หัวเชื้อผง และหัวเชื้อสด  ในส่วนของบรรจุภัณฑ์มี  3 ขนาด คือ  เล็ก กลาง และใหญ่  ตอบโจทย์ผู้ใช้ชีวภัณฑ์ทั้งรายย่อยและรายใหญ่  มีการบูรณาการดำเนินงานครอบคลุมและรองรับงานด้านชีวภัณฑ์ครบวงจร  ได้แก่  **ศูนย์จุลินทรีย์    มีสายพันธ์จุลินทรีย์ในคลังมากกว่า  11,000 สายพันธุ์ เพื่อนำไปวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ใหม่  ***โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ   พร้อมให้บริการจัดเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ให้กับผู้ประกอบการ  **ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร   มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานตาม  OECD  GLP  GUIDLINE  ในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบความเป็นพิษของจุลินทรีย์

จุดแข็งด้านชีวภัณฑ์ วว.  มีโครงสร้างพื้นฐานโรงงาน  ICPIM 2 ที่มีศักยภาพตอบโจทย์ให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทย ในการให้บริการครบวงจรทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ใหม่ๆ ในระดับห้องปฏิบัติการ และทดสอบกระบวนการผลิต ขยายจุลินทรีย์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ยังมีการวิจัยพัฒนาถังหมักระดับชุมชน ในรูปแบบถังสแตนเลสและถังพลาสติก ที่สามารถตอบโจทย์เกษตรกร ผู้ประกอบการ ในการขยายชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานให้เพียงพอกับการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม

จุดเด่นของสารชีวภัณฑ์ผลิตโดย วว.

  1. ผ่านการวิจัยและพัฒนาในเรื่องของประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืช
  2. มีการทดสอบความเป็นพิษในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามหลัก OECD GLP GUILDLINE
  3. ผ่านการผลิตในโรงงานด้วยเครื่องจักรระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน กระบวนการผลิตสะอาด ปราศจากเชื้ออื่นปนเปื้อน

สอบถามเกี่ยวกับ "สารชีวภัณฑ์" ได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. โทร. 0 2577 9016, 02-577 9021 โทรสาร 0 2577 9009 E-mail : [email protected]

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี อบรมการขยายสารชีวภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ช่วยลดต้นทุน ป้องกันโรคพืช ได้ผลผลิตดีขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด