สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส มจพ. MOU กับ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

03 Aug 2022

ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ผู้บริหารสูงสุดสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คุณวรรณา พลแก้ว กรรมการผู้จัดการ นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานประมาณราคาและวางแผน บริษัทเอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส มจพ. MOU กับ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกันในการจัดฝึกอบรม สัมมนา และให้คำปรึกษา รวมทั้งให้บริการด้านการตรวจสอบและทดสอบแก่ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงการศึกษาวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีงานเชื่อม และเทคโนโลยีการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีงานเชื่อม และเทคโนโลยีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายของบริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) และ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565