กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือภาคี จัดอบรมการใช้โดรนในภาคเกษตร มุ่งสู่เกษตรอัจฉริยะ

16 Dec 2021

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอัจฉริยะ โดยมุ่งหวังในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปรับรูปแบบการเกษตร มุ่งสู่เกษตร 4.0 และการเกษตรอัจฉริยะแห่งอนาคต โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะมุ่งเน้นให้เกิดการทำเกษตรแบบทำน้อยได้มาก ใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการลดต้นทุน ลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น ลดความเหนื่อยยากของการใช้แรงงานในภาคการเกษตร มีการนำเครื่องมือจักรกลและเครื่องมือทันสมัย โดยเฉพาะการนำเกษตรดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยในตลาดโลก

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือภาคี จัดอบรมการใช้โดรนในภาคเกษตร มุ่งสู่เกษตรอัจฉริยะ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ สู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย จัดการอบรมการใช้โดรนเพื่อประโยชน์ในภาคเกษตร ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และถ่ายทอดสดผ่านระบบการประชุม Zoom meetingและ Facebook Fanpage "กรมส่งเสริมการเกษตร" โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและมากประสบการณ์จากหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ครอปไลฟ์ เอเชีย และบริษัทเอกชน อีก 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท นวัตกรรมเพื่อสังคมและเทคโนโลยีเกษตร จำกัด (โดรนชุมชน) บริษัท เอทีไอเทคโนโลยีส์ จำกัด (โดรนเจ้าเอี้ยง) บริษัท อีซี่ 2018 จำกัด (แน็คโดรน) บริษัท สยามยามาฮ่ามอเตอร์โรโบทิคส์ จำกัดและบริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร และผู้สนใจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โดรนทางการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัย เรียนรู้เรื่องกฎระเบียบสำหรับอากาศ ยานไร้คนขับ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะด้านอารักขาพืช และการเกษตรด้านอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทย ให้มี ศักยภาพพร้อมสู่การแข่งขันในตลาดโลก

ทั้งนี้ ภายในงานจะพบกับสาระความรู้ที่น่าสนใจในรูปแบบการบรรยายจำนวน 9 หัวข้อ ได้แก่ 1) รู้จักการใช้งานและการทำงานของโดรนเพื่อการเกษตร 2) ระบบประมวลผลการทำงานและบันทึกข้อมูลการบินอัจฉริยะของโดรนเพื่อการเกษตร 3) เทคนิคการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยอากาศยานไร้คนขับ 4) ระบบประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน สำหรับให้บริการด้านการเกษตร แม่นยำในอุตสาหกรรมอ้อย มันสำปะหลัง และพืชพลังงาน 5) เทคโนโลยีโดรนทางการเกษตรของประเทศจีน 6) กฎระเบียบสำหรับอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีโดรนทางการเกษตรในไทย 7) การบินโดรนเพื่อการสำรวจทำแผนที่ 8) แนวทางการปรับใช้โดรนเพื่อการเกษตรในระบบการปลูกข้าว และ 9) การประยุกต์ใช้โดรนสำรวจและโดรนพ่นสารเพื่อการเกษตรสมัยใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือภาคี จัดอบรมการใช้โดรนในภาคเกษตร มุ่งสู่เกษตรอัจฉริยะ