ทีเซลส์ ขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียน RTTP เจาะลึกการเขียนบทความ RTTP และกรณีศึกษา

24 Aug 2021

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็น RTTP ครั้งที่ 2 หัวข้อ "เจาะลึกการเขียนบทความ RTTP และกรณีศึกษา" ร่วมเจาะลึกทุกเทคนิคที่ตอบโจทย์ความต้องการในการขึ้นทะเบียน RTTP ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านแพลตฟอร์มประชุมทางไกล Zoom Meeting

ทีเซลส์ ขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียน RTTP เจาะลึกการเขียนบทความ RTTP และกรณีศึกษา
  • สแกน QR Code เข้าร่วมประชุม
  • สอบถามรายละเอียด : โทร. 0 2644 5499 ต่อ 123
  • E-mail: [email protected]

RTTP ย่อมาจาก Registered Technology Transfer Professional ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองระดับสากลในการประเมินความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคคลในด้าน Knowledge Exchange, Knowledge Transfer หรือ Technology Transfer ผู้ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียน RTTP นั้น จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการมีส่วนร่วม มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแปรเปลี่ยนองค์ความรู้ หรืองานวิจัยให้เกิดเป็นคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม และผลงานดังกล่าวนั้น ต้องเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้