SPU จับมือ The St. Regis Bangkok Hotel MOU ปั้นบัณฑิตคุณภาพสู่ภาคธุรกิจการบริการ แบบครบวงจร

พฤหัส ๐๘ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๒๗
มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย Sripatum International College จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) กับ โรงแรม เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ  โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ อาจารย์เกรียงไกร พุคยาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม พร้อมด้วย คุณบุณยนุช กองรอด ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณศศิวรรณ จันทร์เรือง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล The St. Regis Bangkok Hotel ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกัน ในการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านธุรกิจบริการแบบครบวงจร อันเป็นการตอบสนอง ต่อความต้องการของตลาด และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการบริการของไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริการของภูมิภาค ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
SPU จับมือ The St. Regis Bangkok Hotel MOU ปั้นบัณฑิตคุณภาพสู่ภาคธุรกิจการบริการ แบบครบวงจร
SPU จับมือ The St. Regis Bangkok Hotel MOU ปั้นบัณฑิตคุณภาพสู่ภาคธุรกิจการบริการ แบบครบวงจร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด