สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเยี่ยมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนฯ ตามพระราชดำริ

10 Jun 2008

กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--กทม.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนสุเหร่าลำแขก เขตหนองจอก เพื่อทรงเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งตั้งแต่ปี 2550 มีโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ จำนวน 27 โรงเรียน เป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 25 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 2 โรงเรียน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยเด็กเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทรงตระหนักว่าเด็กและเยาวชนต่างได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของวิถีการดำรงชีวิต ทั้งการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย ซึ่งไม่เหมาะสมกับพัฒนาการของร่างกาย จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กในการพัฒนาภาวะโภชนาการที่ดี เสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่สู่ชุมชนต่อไป

สำหรับการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน ได้คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมในเรื่องพื้นที่และบุคลากร และสามารถดำเนินกิจกรรมเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้ อาทิ โรงเรียนวัดสิตาราม โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร โรงเรียนสุเหร่าลำแขก โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ และโรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีแนวทางดำเนินงานด้านการเป็นโรงเรียนจัดการเกษตร เพื่อการเรียนรู้และสร้างสิ่งแวดล้อม สามารถบริการอาหารกลางวัน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดปลอดภัย และเฝ้าระวังทางโภชนาการ สุขาภิบาล โรงเรียนสามารถพัฒนาทักษะในการกิน และตัดสินใจเลือกซื้อที่เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาด้านการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมศักยภาพการทำงานเป็นกลุ่มในด้านสหกรณ์ การออมเพื่อชีวิตที่พอเพียง และโรงเรียนสามารถบูรณาการในทุกกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องสมุด นิทรรศการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยทรงลงพระนามาภิไธยสมุดเยี่ยม จากนั้นเวลา 10.30 น. เสด็จเยี่ยมโรงเรียนในโครงการที่โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ เขตลาดพร้าว และเวลา 14.00 น.เสด็จเยี่ยมโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit