ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนตามโครงการ | newswit

ภาพข่าว: เนเจอร์ เฮิร์บ มอบทุนการศึกษา
ภาพข่าว: เนเจอร์ เฮิร์บ มอบทุนการศึกษา
3 โรงเรียนจังหวัดลพบุรี รวม 300,000 บาท – สำหรับโครงการฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนไทย Jul 2020
เนเจอร์ เฮิร์บ มอบทุนการศึกษา
เนเจอร์ เฮิร์บ มอบทุนการศึกษา
3 โรงเรียนจังหวัดลพบุรี รวม 300,000 บาท – คุณนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเนเจอร์ เฮิร์บ Jul 2020
ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมมือ 15 โรงเรียน
ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมมือ 15 โรงเรียน
เปิดโครงการ ม.พี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายด้วยนวัตกรรม – อาจารย์อุษา กล้าวิจารณ์ Aug 2018
ภาพข่าว: ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง
ภาพข่าว: ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง
อนาคตเด็กไทย – ซึ่งในปีนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้เพิ่มจำนวนทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากเดิม 1,350 ทุน Jul 2015
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเยี่ยมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนฯ ตามพระราชดำริ – กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--กทม. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนสุเหร่าลำแขก เขตหนองจอก เพื่อทรงเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งตั้งแต่ปี 2550 มีโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ จำนวน 27 โรงเรียน
สวทช. จัดสัมมนา Linux Server กับการใช้ Server สำหรับโรงเรียน – กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--สวทช. ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้พัฒนา Linux SIS เพื่อส่งเสริมการใช้งานภายในโรงเรียน ตามโครงการ SchoolNET ตั้งแต่ปี 2539-2545 จนประสบความสำเร็จ และมีผลงานที่ได้รับการยอมรับ จากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ Linux SIS (New Version)
ข่าวประกวดราคาจาก กทม. – กรุงเทพฯ--1 มี.ค.--กทม. 1. สำนักงานเขตวัฒนา กทม. ขอแก้ไขเงื่อนไขในใบประกาศแจ้งความประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก (ครั้งที่ 3) โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000.- บาท นั้น ขอแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าว
ข่าวประกวดราคาจาก กทม. – กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--กทม. 1. สำนักงานเขตดินแดง กทม. เพิ่มเติมประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก (เลขที่ ขดด.10/44 ลว. 12 ก.พ. 44) โดยขอเพิ่มเติมหลักประกันซอง เงินฯ 20,925.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ 2. สำนักงานเขตประเวศ กทม. ประกวดราคาเพิ่มเติม 2 รายการ 2.1 ขอเพิ่มเติม จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จำนวน 8
ข่าวประกวดราคาจาก กทม. – กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--กทม. 1. สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แก้ไข ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯ จำนวน 4 โรงเรียน ตามโครงการลงทุนเพื่อสังคม (เงินกู้ธนาคารโลก) (ตามประกาศเลขที่ ขปศ.1/44 ลว.12 ก.พ. 44) ขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ ข้อ 1 เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน และ (1) หลักประกันซอง ข้อ 5
ข่าวประกวดราคาจาก กทม. – กรุงเทพฯ--26 ก.พ.--กทม. 1. สำนักงานเขตบางนา กทม. แก้ไข ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดเขตบางนา จำนวน 7 โรงเรียน ตามโครงการลงทุนเพื่อสังคม เงินกู้ธนาคารโลก ขอเพิ่มเติม ข้อ 5 หลักประกันซอง เงินฯ 172,400.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ 2. สำนักงานเขตคลองเตย กทม. ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก (ครั้งที่ 3) เงินฯ
ข่าวประกวดราคาจาก กทม. – กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--กทม. 1. สำนักงานเขตคลองสามวา กทม. ประกวดราคา 3 รายการ 1.1 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนในเขตคลองสามวา จำนวน 9 โรงเรียน ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก ครั้งที่ 3 คือ โรงเรียนวัดลำกระดาน, โรงเรียนวัดศรีสุก, โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด เป็นต้น เงินฯ 116,595 บาท วางหลักประกันพร้อมกับ การยื่นซองฯ กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 ภายในเวลา 10.30-11.00 น. และเปิดซองฯ เวลา 11.05 น. เป็นต้นไป
ข่าวประกวดราคาจาก กทม. – กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--กทม. 1. สำนักงานเขตสวนหลวง กทม. ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดปากบ่อ โรงเรียนวัดใต้ โรงเรียนวัดทองใน เป็นต้น เงินฯ 126,250.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 เวลา 09.00-11.00 น. และเปิดซองฯ ตั้งแต่เวลา 11.10 น. เป็นต้นไป เอกสารประกวดฯ ชุดละ 2,700.- บาท
ข่าวประกวดราคา จาก กทม. – กรุงเทพฯ--13 ก.พ.--กทม. 1. สำนักงานเขตตลิ่งชัน กทม. ประกวดราคา 2 รายการ 1.1 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนตามโครงการลงทุนเพื่อสังคม (เงินกู้ธนาคารโลก) ครั้งที่ 3 จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน โรงเรียนฉิมพลี โรงเรียนวัดทอง และโรงเรียนวัดมะกอก เงินฯ 126,450.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 ภายในเวลา 09.00-11.00 น.