ข่าวประกวดราคาจาก กทม.

15 Feb 2001

กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--กทม.

1. สำนักงานเขตสวนหลวง กทม. ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดปากบ่อ โรงเรียนวัดใต้ โรงเรียนวัดทองใน เป็นต้น เงินฯ 126,250.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 เวลา 09.00-11.00 น. และเปิดซองฯ ตั้งแต่เวลา 11.10 น. เป็นต้นไป เอกสารประกวดฯ ชุดละ 2,700.- บาท ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสวนหลวง กทม. ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มี.ค. 44 หรือโทร. 321-8694 ราคากลางงานรายนี้เป็นเงิน 2,272,000.- บาท

2. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กทม. ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนในเขตตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ โรงเรียนวัดปทุมคงคา และโรงเรียนวัดจักรวรรดิ เงินฯ 100,845.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 ภายในเวลา 09.00-11.00 น. และเปิดซองฯ เวลา 11.10 น. เป็นต้นไป เอกสารประกวดฯ ชุดละ 2,700.- บาท ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กทม. ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มี.ค. 44 หรือโทร. 235-3633, 235-2176 ราคากลางงานรายนี้เป็นเงิน 2,016,900.- บาท

3. สำนักงานเขตจตุจักร กทม. ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ ของโรงเรียนในพื้นที่เขตฯ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเสมียนนารี โรงเรียนวัดเทวสุนทร โรงเรียนบ้านลาดพร้าว เป็นต้น เงินฯ 107,400.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 เวลา 09.00-11.00 น. และเปิดซองฯ ตั้งแต่เวลา 11.10 น. เป็นต้นไป เอกสารประกวดฯ ชุดละ 1,800.- บาท ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานเขตจตุจักร กทม. ในวันและเวลาทำการ ระหว่างวันที่ 16-19 มี.ค. 44 หรือโทร. 513-9953, 513-9949 ราคากลางงานรายนี้เป็นเงิน 1,933,000.- บาท

4. สำนักงานเขตหนองแขม กทม. ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล โรงเรียนคลองบางแวก โรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนบ้านขุนประเทศ และโรงเรียนวัดอุดมรังษี เงินฯ 39,550.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 ภายในเวลา 09.00-11.00 น. และเปิดซองฯ เวลา 11.10 น. เป็นต้นไป เอกสารประกวดฯ ชุดละ 1,000.- บาท ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานเขตหนองแขม กทม. ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มี.ค. 44 โทร. 421-1411 ราคากลางงานรายนี้เป็นเงิน 791,000.- บาท

5. สำนักงานเขตดอนเมือง กทม. ประกวดราคา 2 รายการ

5.1 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาอนุสรณ์) โรงเรียนเปรมประชา และโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา (ทุ่งสีกัน) เงินฯ 86,895.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 ภายในเวลา 13.00-14.00 น. และเปิดซองฯ เวลา 14.05 น. เป็นต้นไป ราคากลางงานรายนี้เป็นเงิน 1,737,900.- บาท

5.2 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) และโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เงินฯ 87,750.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 ภายในเวลา 09.00-10.00 น. และเปิดซองฯ เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป ราคากลางงานรายนี้เป็นเงิน 1,755,000.- บาท

รายการที่ 5.1-5.2 เอกสารประกวดฯ ชุดละ 1,800.- บาท ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ฝ่ายการคลัง ชั้น 3 สำนักงานเขตดอนเมือง กทม. ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มี.ค. 44 หรือโทร. 929-5456

6. สำนักงานเขตวังทองหลาง กทม. ประกวดราคา 2 รายการ

6.1 จ้างเหมาซ่อมแซมโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก เงินฯ 77,150.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ เอกสารประกวดฯ ชุดละ 1,800.- บาท ราคากลางงานรายนี้เป็นเงิน 1,543,000.- บาท

6.2 จ้างเหมาซ่อมแซมโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก เงินฯ 102,750.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ เอกสารประกวดฯ ชุดละ 2,700.- บาท ราคากลางงานรายนี้เป็นเงิน 2,055,000.- บาท

รายการที่ 6.1-6.2 กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 เวลา 09.00-11.00 น. และเปิดซองฯ ตั้งแต่เวลา 11.10 น. เป็นต้นไป ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง อาคารศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 5 ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กทม. ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มี.ค. 44 หรือโทร. 934-9191

7. สำนักงานเขตประเวศ กทม. ประกวดราคา 2 รายการ

7.1 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จำนวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดตะกล่ำ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา เป็นต้น เอกสารประกวดฯ ชุดละ 3,600.- บาท ราคากลางงานรายนี้เป็นเงิน 3,222,000.- บาท

7.2 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนคลองปักหลัก เป็นต้น เอกสารประกวดฯ ชุดละ 2,700.- บาท ราคากลางงานรายนี้เป็นเงิน 2,568,000.- บาท

รายการที่ 7.1-7.2 กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 ภายในเวลา 09.00-11.00 น. และเปิดซองฯ เวลา 11.10 น. เป็นต้นไป ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตประเวศ กทม. ในเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มี.ค. 44 โทร. 328-7110

8. สำนักงานเขตบึงกุ่ม กทม. ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 48 รายการ เช่น เก้าอี้ พัดลม เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เป็นต้น โดยวิธีขายทอดตลาดในวันที่ 5 มี.ค. 44 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอดูของและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 374-0752 ในวันและเวลาทำการ

9. สำนักงานเขตบางขุนเทียน กทม. ประกวดราคา 4 รายการ

9.1 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ โรงเรียนวัดหัวกระบือ โรงเรียนคลองห้วยทราย และโรงเรียนวัดสะแกงาม เอกสารประกวดฯ ชุดละ 1,800.- บาท

9.2 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดแสมดำ โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ และโรงเรียนวัดบางกระดี่ เอกสารประกวดฯ ชุดละ 2,700.- บาท

9.3 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดกำแพง โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) โรงเรียนวัดท่าข้าม และโรงเรียนวัดบัวผัน เอกสารประกวดฯ ชุดละ 2,700.- บาท

9.4 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดกก โรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนวัดเลา และโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เอกสารประกวดฯ ชุดละ 2,700.- บาท

รายการที่ 9.1-9.4 กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 ภายในเวลา 09.00-11.00 น. และเปิดซองฯ เวลา 11.10 น. เป็นต้นไป ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน กทม. ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มี.ค. 44 โทร. 415-2470

10. สำนักงานเขตมีนบุรี กทม. ประกวดราคา 2 รายการ

10.1 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น โรงเรียนคลองสาม โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ (คลองสี่) โรงเรียนบ้านเกาะ เป็นต้น เงินฯ 106,875.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ เอกสารประกวดฯ ชุดละ 2,700.- บาท ราคากลางงานรายนี้เป็นเงิน 2,137,500.- บาท

10.2 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดแสนสุข โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก โรงเรียนศาลากู้ เป็นต้น เงินฯ 89,730.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ เอกสารประกวดฯ ชุดละ 1,800.- บาท ราคากลางงานรายนี้เป็นเงิน 1,794,600.- บาท

รายการที่ 10.1-10.2 กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 ภายในเวลา 09.00-11.00 น. และเปิดซองฯ เวลา 11.10 น. เป็นต้นไป ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี กทม. ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มี.ค. 44 หรือโทร. 914-5831

11. สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก อันประกอบด้วย โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ โรงเรียนวัดสิตาราม โรงเรียนวัดคณิกาผล โรงเรียนวัดดิสานุการาม กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 ภายในเวลา 09.00-11.00 น. และเปิดซองฯ เวลา 11.10 น. เป็นต้นไป เอกสารประกวดฯ ชุดละ 750.- บาท ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบฯ กทม. ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มี.ค. 44 หรือโทร. 281-0281

12. สำนักงานเขตบางเขน กทม. ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จำนวน 5 แห่ง คือ โรงเรียนประชาภิบาล โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนบ้านคลองบัว และโรงเรียนบ้านบัวมล เงินฯ 73,395.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 เวลา 09.00-11.00 น. และเปิดซองฯ เวลา 11.10 น. เป็นต้นไป เอกสารประกวดฯ ชุดละ 1,800.- บาท ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ฝ่ายโยธา ชั้น 4 สำนักงานเขตบางเขน กทม. ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มี.ค. 44 โทร. 521-1687 ราคากลางงานรายนี้เป็นเงิน 1,467,900.- บาท

13. สำนักงานเขตหลักสี่ กทม. ประกวดราคา 5 รายการ

13.1 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบ ทิวารี) ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก เอกสารประกวดฯ ชุดละ 1,800.- บาท

13.2 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนทุ่งสองห้อง ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก เอกสารประกวดฯ ชุดละ 2,700.- บาท

13.3 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก เอกสารประกวดฯ ชุดละ 1,800.- บาท

13.4 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก เอกสารประกวดฯ ชุดละ 2,700.- บาท

13.5 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนการเคหะท่าทราย, โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก เอกสารประกวดฯ ชุดละ 2,700.- บาท

รายการที่ 13.1-13.5 กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 ภายในเวลา 09.00-11.00 น. และเปิดซองฯ เวลา 11.10 น. เป็นต้นไป ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานเขตหลักสี่ กทม. ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มี.ค. 44 โทร. 982-2080, 576-1404

14. สำนักงานเขตพญาไท กทม. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดไผ่ตันตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 ภายในเวลา 09.00-11.00 น. และเปิดซองฯ เวลา 11.10 น.เป็นต้นไป เอกสารประกวดฯ ชุดละ 750.- บาท ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตพญาไท กทม. ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มี.ค. 44 โทร. 279-8704

15. กองรายได้ สำนักการคลัง กทม. สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถฯ พนักงานเก็บเงิน และพนักงานซ่อมมาตรฯ จำนวน 105 คนๆ ละ 2 ชุด รวม 210 ชุด กำหนดยื่นซองฯ และขอรับเอกสารสอบราคาในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 ก.พ. 44 เวลา 08.30-15.30 น. และเปิดซองฯ วันที่ 26 ก.พ. 44 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานบริการที่จอดรถยนต์ อาคารที่จอดยานยนต์ กทม. ตลาดยอด บางลำภู โทร. 281-1450

16. กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กทม. สอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ Gemfibrozil 600 mg จำนวน 1,600x100’s กำหนดยื่นซองฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ก.พ. 44 เวลา 08.30-15.30 น. และเปิดซองฯ วันที่ 27 ก.พ. 44 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายเวชภัณฑ์ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย จุฬาฯ ซ.9 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 ก.พ. 44 หรือโทร. 216-2754

17. กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. สอบราคา 2 รายการ

17.1 ซื้อเครื่องกรอฟันความเร็วสูง ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 3 ชุด กำหนดยื่นซองฯ และขอรับเอกสารสอบราคา ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ก.พ. 44 เวลา 09.00-15.30 น. และเปิดซองฯ วันที่ 27 ก.พ. 44 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

17.2 ซื้อเครื่องปั่นอมัลกัม พร้อมที่ตวงปรอทและอะลอย แบบอัตโนมัติ จำนวน 9 ชุด กำหนดยื่นซองฯ และขอรับเอกสารสอบราคา ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 ก.พ. 44 เวลา 09.00-15.30 น. และเปิดซองฯ วันที่ 26 ก.พ. 44 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปรายการที่ 17.1-17.2 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม.2 หรือโทร. 248-7373--จบ--

-นห-