ข่าวประกวดราคา จาก กทม.

13 Feb 2001

กรุงเทพฯ--13 ก.พ.--กทม.

1. สำนักงานเขตตลิ่งชัน กทม. ประกวดราคา 2 รายการ

1.1 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนตามโครงการลงทุนเพื่อสังคม (เงินกู้ธนาคารโลก) ครั้งที่ 3 จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน โรงเรียนฉิมพลี โรงเรียนวัดทอง และโรงเรียนวัดมะกอก เงินฯ 126,450.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 ภายในเวลา 09.00-11.00 น. และเปิดซองฯ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เอกสารประกวดฯ ชุดละ 2,700.- บาท ราคากลางงานรายนี้เป็นเงิน 2,276,100.- บาท (ปรับลดแล้ว)

1.2 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนตามโครงการลงทุนเพื่อสังคม (เงินกู้ธนาคารโลก) ครั้งที่ 3 จำนวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนวัดอินทราวาส โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ โรงเรียนวัดประสาท โรงเรียนวัดเกาะ โรงเรียนวัดกระโจมทอง และโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน เงินฯ 124,450.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 ภายในเวลา 09.00-11.00 น. และเปิดซองฯ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เอกสารประกวดฯ ชุดละ 2,700.- บาท ราคากลางงานรายนี้เป็นเงิน 2,240,100.- บาท (ปรับลดแล้ว)

รายการที่ 1.1-1.2 ผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน กทม. ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มี.ค. 44 หรือโทร. 424-6636

2. กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักนโยบายและแผนกทม. สอบราคาจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมและการผลิตสื่อการเรียนการสอน กำหนดยื่นซองฯ และขอรับเอกสารสอบราคาในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ก.พ. 44 เวลา 09.00-16.00 น. และเปิดซองฯ วันที่ 23 ก.พ. 44 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานธุรการ กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคาร 2 ศาลาว่าการกทม.2 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง หรือโทร. 644-0029

3. กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ กทม. ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างราวเหล็กกันตกริมเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางน้ำแก้ว จากคลองลาดพร้าว | ซ.ลาดพร้าว 35/1 สำหรับทะเบียนประเภทงานทางชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 เงินฯ 29,160.- บาท กำหนดยื่นซองฯ 6 มี.ค. 44 เวลา 10.30-11.00 น. และเปิดซองฯ ตั้งแต่เวลา 11.05 น. เป็นต้นไป เอกสารประกวดฯ ชุดละ 1,000.- บาท ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ (ชั้น 3) ศาลาว่าการกทม.2 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง ในวันและเวลาทำการ ระหว่างวันที่ 19-28 ก.พ. 44 เวลา 08.30-12.00 น. หรือโทร. 246-0326 ราคากลางงานรายนี้เป็นเงิน 583,200.- บาท

4. กองรายได้ สำนักการคลัง กทม. ยกเลิก ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ของกรมการขนส่งทางบก ณ กองรายได้ สำนักการคลัง โดยเดิมกำหนดยื่นซองฯ ภายในวันที่ 16 ก.พ. 44 และเปิดซองฯ วันที่ 19 ก.พ. 44 นั้น กทม. มีความจำเป็นต้องยกเลิกประกาศดังกล่าว จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน--จบ--

-นศ-