ข่าวประชาสัมพันธ์คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ | newswit

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส แจงยังไม่ถูก
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส แจงยังไม่ถูก
SF เทคโอเวอร์ ย้ำยังคงอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นของการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ – SF THAILAND ได้ยื่นแบบ 247-4 09 Feb
บางจากฯ เสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของเอสโซ่
บางจากฯ เสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของเอสโซ่
(ประเทศไทย) ถือครองหุ้นจำนวน 76.34% จากจำนวนหุ้นทั้งหมด – นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ 16 Oct
'บมจ.เอสซีจี เดคคอร์' ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน
'บมจ.เอสซีจี เดคคอร์' ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน
ก.ล.ต.เตรียมกำหนดช่วงเวลาเสนอขายหุ้น IPO และทำคำเสนอซื้อหุ้น COTTO – นายนำพล มลิชัย 11 Oct
บางจากฯ ประกาศซื้อหุ้นและทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเอสโซ่ประเทศไทย
บางจากฯ ประกาศซื้อหุ้นและทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเอสโซ่ประเทศไทย
สู่บริบทใหม่เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและการเข้าถึงของผู้บริโภค – นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช Jan 2023
ก.ล.ต. ให้คณะกรรมการ MORE ชี้แจงข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (whitewash) – สืบเนื่องจากคณะกรรมการ MORE มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทรายนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ และการขอผ่อนผัน whitewash อย่างไรก็ตาม IFA ให้ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติ "ไม่อนุมัติ"
ผู้บริหาร บมจ.เอสวีไอ แจ้งความคืบหน้าทำเทนเดอร์ มีผู้เสนอขายหุ้นแล้วเกือบ 40% ของเป้าหมาย – เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVI ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Electronics Manufacturing Service–EMS) ให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer: OEM) และลูกค้าที่เป็นผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์
“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ประกาศเข้าซื้อกิจการของบริษัท “โกลเด้นแลนด์” ด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) – การเข้าซื้อกิจการของโกลเด้นแลนด์ จะเพิ่มศักยภาพของบริษัท มุ่งสู่การสร้างแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร (Integrated Real Estate Platform) ที่ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรม โครงการที่อยู่อาศัย
CSL แถลงผลประกอบการ ปี 2560 พร้อมแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทผ่านคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จาก
CSL แถลงผลประกอบการ ปี 2560 พร้อมแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทผ่านคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จาก
AWN – ในปี 2560 บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ ("บริษัท") มีรายได้รวมเท่ากับ 2,823 ล้านบาท ลดลง 95 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 Jan 2018
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงร่างประกาศการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยใช้มติผู้ถือหุ้น (whitewash) – ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงร่างประกาศการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (whitewash) เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอผ่อนผัน whitewash ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ อาทิ นิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอผ่อนผัน
ก.ล.ต. ให้คณะกรรมการ JTS ชี้แจงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในช่วงที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแม่กำลังทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และ JTS มีผลขาดทุน – โดยที่ JTS มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานตามงบการเงินไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 และการประกาศจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีผลต่อราคาหรือการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ JTS จึงอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่นายพิชญ์ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ JTS ดังนั้น ก.ล.ต. จึงให้คณะกรรมการ JTS ชี้แจงผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับที่มา และเหตุผลของการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ก.ล.ต. รับฟังความเห็นเกณฑ์รายงานและการครอบงำกิจการของบริษัทต่างชาติขายหุ้นในไทย และปรับปรุงการรายงานซื้อขายหลักทรัพย์ – แนวทางที่เสนอมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมช่องทางการระดมทุนแก่บริษัทต่างประเทศที่สนใจระดมทุนในประเทศไทย โดยหากบริษัทต่างประเทศที่จะเสนอขายหุ้นในไทย มีหน่วยงานกำกับดูแลหลัก (home regulator) ในต่างประเทศ ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวก็ไม่ต้องมีหน้าที่ตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ในเรื่องการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น ECL ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีออกหุ้นเพิ่มทุน PP – ECL จะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 25.50% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ด้วยการเสนอขายแบบ PP ให้แก่บริษัท Premium Financial Services จำกัด (PFS) ในราคาหุ้นละ 1.54 บาท รวมมูลค่าประมาณ 313.52 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด 24.14% พร้อมกับขอให้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันให้ PFS ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ECL ซึ่งคณะกรรมการ ECL เห็นว่า
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับเกณฑ์ผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยใช้มติผู้ถือหุ้น – การเสนอปรับปรุงเกณฑ์ในครั้งนี้ มิได้เป็นการแก้ไขหลักการสำคัญ หรือหน้าที่หลักเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ แต่เป็นไปเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในทางปฏิบัติและปรับปรุงข้อกำหนดให้สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการทำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเกี่ยวกับบริษัท และได้ผ่านการเปิดรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (focus group) มาแล้วชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ ในการเสนอปรับเกณฑ์ whitewash ในครั้งนี้
ก.ล.ต. ยืนยันการแก้ไขการทำคำเสนอซื้อหุ้น EIC – ก.ล.ต. เปิดเผยกรณีที่นายบี เตชะอุบล ส่งหนังสือเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 เพื่อชี้แจงการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“EIC”) และขอความเป็นธรรมต่อคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่ง ก.ล.ต. ขอให้นายบีชี้แจงและแก้ไขการกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นของ EIC ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ก.ล.ต. เปิดเผยการกำหนดราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ EIC ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ – ก.ล.ต. ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการพิจารณา และคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองผู้ถือหลักทรัพย์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมกิจการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจควบคุมกิจการสามารถขายหุ้นของตนได้อย่างเป็นธรรม
ผู้ถือหุ้นธนาคารเกียรตินาคินและทุนภัทรอนุมัติแผนการร่วมกิจการ เดินหน้าเตรียมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนภัทร หลังได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล – กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--ธนาคารเกียรตินาคิน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน) ต่างมีมติอนุมัติแผนการร่วมกิจการระหว่างธนาคารเกียรตินาคินและทุนภัทรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – กรุงเทพฯ--30 ก.ย.--ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“SICCO”) เป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)
ไทยพาณิชย์แจ้งผลการทำคำเสนอซื้อหุ้นบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) – กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“SICCO”) โดยมีระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 22 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว มีผู้มาเสนอขายหุ้น SICCO ให้กับธนาคารรวม 363,857,542 หุ้น
ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีการแสดงเจตจำนงขอทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นการทั่วไป – กรุงเทพฯ--20 พ.ค.--ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้แจ้งให้ทราบถึงการที่ธนาคารได้มีการเปิดเผยสารสนเทศ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ว่าเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ธนาคารได้มีหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อขอทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเงินทุน
การแสดงเจตจำนงขอทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นการทั่วไป – กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจ้งให้ทราบถึงการที่ธนาคารได้มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ว่าเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ธนาคารได้มีหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อขอทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“SICCO”)
ก.ล.ต. ผ่อนผันราคาในการทำคำเสนอซื้อหุ้น PYT ให้ BGH – กรุงเทพฯ--10 พ.ค.--ก.ล.ต. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“BGH”) ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (“PYT”) โดยกำหนดราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้ 1) เงินสดที่ราคา 3.71 บาท ต่อหุ้นของ PYT หรือ 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGH ในอัตราส่วนแลกหุ้น 1 หุ้นของ BGH ต่อ 10.1706 หุ้นของ PYT และโดยที่ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในส่วนที่เป็นเงินสด
ธนาคารไทยพาณิชย์แจ้งผลการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ของบริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) – กรุงเทพฯ--10 พ.ค.--ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จากบริษัทนิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (“นิวยอร์คไลฟ์”) และบริษัทไทยที่ร่วมลงทุนกับนิวยอร์คไลฟ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมเป็นผลสำเร็จ
ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ – กรุงเทพฯ--29 เม.ย.--ก.ล.ต. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวภายหลัง การประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 4/2554 ประจำเดือนเมษายนว่า คณะกรรมการเห็นชอบให้แก้ไขหลักเกณฑ์การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้ 1. อนุญาตให้บุคคลที่ประกาศว่าจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ แต่ต่อมาไม่ได้ทำคำเสนอซื้อตามที่ประกาศไว้
ก.ล.ต. เตือนผู้ลงทุน คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ EARTH กำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ – กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ก.ล.ต. ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ลงทุนว่า คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“EARTH”) (แบบ 247-4) ที่ยื่นโดย 1. นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ 2. นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ 3. นายพิพรรธ พิหเคนทร์4. นายพิบูล พิหเคนทร์ 5. นางวรนุช พิหเคนทร์ และ 6. นายขจรพงศ์ คำดี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 กำหนดราคาเสนอซื้อหุ้น
ก.ล.ต. แจ้งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ EPCO ยังไม่ได้ยื่นให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ – กรุงเทพฯ--9 พ.ย.--ก.ล.ต. ก.ล.ต. แจ้งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทโรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EPCO) (แบบ 247-4)ที่ยื่นโดยบริษัท พี พลัส พี จำกัด (มหาชน) บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์แนชั่นแนล บิสสิเนส จำกัด บริษัทอควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด และนางโฉมพิศ บุนนาค เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ก.ล.ต. ชี้แจงหลักเกณฑ์การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินขนาดใหญ่ของบริษัทจดทะเบียน – กรุงเทพฯ--10 พ.ค.--ก.ล.ต. ก.ล.ต. ขอชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินขนาดใหญ่ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากปรากฏข่าวท้วงติงการทำหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและ ก.ล.ต. โดยขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจดังนี้ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ 1. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดทะเบียน
TTA ประสบความสำเร็จในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ UMS – กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--นิโอ ทาร์เก็ต บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) เผยความสำเร็จในทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส (“UMS”) ผ่าน บริษัท อะธีน โฮลดิงส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ส่งผลให้ TTA ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน UMS ทั้งสิ้นร้อยละ 89.55 ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
MINT ประสบความสำเร็จในการทำคำเสนอซื้อหุ้น MINOR – กรุงเทพฯ--15 มิ.ย.--ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MINT”) มีความยินดีที่จะแจ้งผลการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“MINOR”) ซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 โดย MINT ได้รับซื้อหุ้น MINOR ที่มีผู้มาเสนอขายทั้งสิ้น 447,411,869 หุ้น จากจำนวนที่เสนอซื้อทั้งสิ้น 447,795,826 หุ้น
ก.ล.ต. แจ้งการมีผลใช้บังคับประกาศการให้ใบอนุญาตตัวแทนซื้อขาย gold futures – กรุงเทพฯ--18 พ.ย.--ก.ล.ต. ก.ล.ต. แจ้งการมีผลใช้บังคับประกาศการให้ใบอนุญาตตัวแทนซื้อขาย gold futures และ ประกาศผ่อนคลายหลักเกณฑ์การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อกระตุ้นการซื้อขายในตลาดหุ้น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการตลาดทุนให้ความเห็นชอบให้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาตตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ (broker ของ
Takeover Panel เห็นชอบให้แก้ไขคำเสนอซื้อหุ้น SFP เพื่อช่วยเหลือผู้ถือหุ้น SFP ตามที่ ผู้ทำคำเสนอซื้อแสดงเจตจำนง – กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--ก.ล.ต. วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“Takeover Panel”) มีมติเห็นชอบให้แก้ไขคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. อาหารสยาม (“SFP”) ตามที่บริษัทอาหารไทยพัฒนกิจ จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อร้องขอ ดังนี้ 1. ขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ออกไปอีก 7 วันทำการ