โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง เขตประเวศ จัดงานวันเด็ก

12 Jan 1998

กรุงเทพ--12 ม.ค.--เขตประเวศ

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2541 ทางโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง เขตประเวศ โดยคณะครู อาจารย์ กรมการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็ก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2541 โดยมีนายฉัตรชัย ใจงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เด็กรู้ซึ้งถึงคุณค่าของตน ว่าเด็กมีความสำคัญต่อชาติ บ้านเมืองในอนาคต สร้างความสำนึกให้เป็นเด็กที่ดี พร้อมมีคุณธรรม เป็นที่ปรารถนาของชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้า ให้สมกับคำขวัญวันเด็กที่ว่า "ขยัน ประหยัด ซื้อสัตย์ มีวินัย" สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาสี เปิดสนามเด็กเล่น รอบมอบศาลาวันแม่ 40

อนึ่ง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2540 คณะครู กรมการศึกษา ได้พร้อมใจกันสร้างศาลาวันแม่ 40 ดังกล่าวขึ้น เพ่อมอบให้กับโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง--จบ--