เปิดโรงเรียนเกษตรกรแห่งแรกของประเทศที่จังหวัดลำพูน

05 Jun 2002

กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--มท.

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานในพิธีเปิด "โรงเรียนเกษตรกร" สังกัดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่สำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายเรียบ นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะผู้บริหารรวมทั้งสมาชิกของ ธ.ก.ส.จำนวนประมาณ 300 คนเข้าร่วมพิธี

โรงเรียนเกษตรกรแห่งนี้ นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้มีได้มีสถานที่เรียนและฝึกอบรมอาชีพ ให้มีโอกาสรับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการของสถาบันการศึกษา เพื่อให้เป็นสถานที่ทดลองและวิจัยทางด้านการเกษตร เป็นที่พบปะปรึกษาหารือระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกร หรือเกษตรกรกับนักวิชาการ และเพื่อให้เป็นสถานที่แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำการเกษตรสำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2545 จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่

1. ความรู้เรื่องการคัดเกรดลำไยและการอบลำไยทั้งเปลือกหรือเนื้อ

2. ความรู้เรื่องดิน น้ำและการใช้ประโยชน์

3. ความรู้เรื่องปุ๋ยและการผลิตปุ๋ยใช้เอง เช่น ปุ๋ยชีวภาพ

4. ความรู้เรื่องการผลิตลำไยนอกฤดูกาล

5. ความรู้เรื่องสารโปรแตสเซี่ยมคลอเรท การใช้สารและการผลิตสาร

6. ความรู้เรื่องแมลงศัตรูพืชและการกำจัด

7. ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีที่ถูกวิธี พิษและโทษของสารเคมี

8. ความรู้เรื่องการหมักและสกัดฮอร์โมนจากพืชและสัตว์ โดยมีวิทยากรผู้สอนประกอบด้วยอาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกษตรอำเภอ บุคลากรของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตร เกษตรกรผู้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ และปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 15 คนสำหรับผู้สนใจจะเข้าเรียนในโรงเรียนเกษตรกรแห่งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาป่าซาง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0-5352-0330,0-5352-0500, 0-5352-0656 โทรสาร 0-5352-0331

กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. (02) 222-4131 ถึง 2, 222-1141-55 ต่อ 50533--จบ--

-นห-