กองทัพเรือไทย - อินโดนีเซีย ฝึกผสม "SEA GARUDA 15B-09"

31 Jul 2009

กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือมาเลเซียจะทำการฝึกผสมทางเรือ ภายใต้รหัสการฝึก "SEA GARUDA 15B-09" ระหว่าง วันที่ ๓ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณช่องแคบ Makasar (มากัสซาร์) และ ทะเล Celebes (เซเลเบส) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ แสวงหาหลักนิยมและพัฒนาการปฏิบัตการร่วมในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ เช่น การปราบเรือดำน้ำ การรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การตรวจค้น การค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ

การฝึกผสม SEA GARUDA เป็นการฝึกผสมทางเรือทวิภาคีระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรืออินโดนีเซีย โดยทำการฝึกปีเว้นปีและสลับกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับในปีนี้ กองทัพเรืออินโดนีเซีย จะเป็นเจ้าภาพการฝึก ฯ

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑