กองทัพเรือ ฝึกผสม AUSTHAI/TAA NOK IN SII 2009

01 Sep 2009

กรุงเทพฯ--1 ก.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กองทัพเรือไทย ร่วมกับ กองทัพเรือออสเตรเลีย ทำการฝึกผสม AUSTHAI/TAA NOK IN SII 2009 (ออสไทยตานกอินทรี ๒๐๐๙) ระหว่างวันที่ ๑๐ กันยายน ถึง วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณอ่าวไทย ทั้งนี้กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตุที่ ๑ กองเรือยุทธการ โดยมี พลเรือตรี วิฑูรย์ คัมภีรพันธุ์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึก ฯ สำหรับกำลังที่ร่วมการฝึกของฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลวงคีรีรัฐ เรือหลวงรัตนโกสินทร์ เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ส่วนกำลังกองทัพเรือออสเตรเลีย ประกอบด้วย เรือ HAMS.DARWIN

การฝึกผสม AUSTHAI/TAA NOK IN SII เป็นการทำการฝึกของเรือรบและอากาศยานมาฝึกร่วมกัน ดยเน้นการฝึกในด้านสาขาสงครามผิวน้ำ สงครามใต้น้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ รวมทั้งการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเรือรบกับเรือรบ รวมทั้งอากาศยานของทั้งสองประเทศให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับกำลังพลทั้งสองประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยจะมีพิธีเปิดการฝึกฯ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ที่มา : กฟก.๑ กร.)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit