กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

30 Dec 2009

กรุงเทพฯ--30 ธ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร โดยผู้สมัคร ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า เป็นชายโสด สัญชาติไทย อายุระหว่าง ๑๔ - ๑๗ ปี มีขนาดร่างกายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ส่วนสูง ๑๕๕ - ๑๖๑ เซนติเมตร น้ำหนัก ๔๐ - ๔๖ กิโลกรัม

กำหนดรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยหลักฐานที่ต้องใช้ในวันรับสมัคร ประกอบด้วย เอกสารรับรองผล การศึกษา, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด, เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี), เอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มเติม

สนใจซื้อระเบียบการรับสมัครในราคาชุดละ ๖๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันปิดรับสมัคร พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถซื้อได้ที่ โรงเรียนนายเรือ, โรงเรียนนายเรืออากาศ, ราชนาวิกสภา, กรมการเงินทหารเรือ, ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ, สมาคมภริยาทหารเรือ, สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดซื้อได้ที่โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก, ฐานทัพเรือสัตหีบ, ฐานทัพเรือสงขลา, กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต, สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ส.ทร.๕ สัตหีบ, สถานีวัดความสั่นสะเทือนกองทัพเรือ จังหวัดเชียงใหม่ และค่ายตากสินมหาราช หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดจันทบุรี

หรือสั่งซื้อระเบียบการรับสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ ๙๐ บาท โดยใช้ตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์ หรือธนาณัติ สั่งจ่ายที่ไปรษณีย์สมุทรปราการ ส่งในนาม "สำนักงานสอบคัดเลือก" โรงเรียนนายเรือ ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัส ๑๐๒๗๐ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๘๙๐, ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๐ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๐

(ที่มา : รร.นร.)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑