ซีพี ออลล์ ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมทหาร ธรรมสัญจรสู่เยาวชน “เส้นทางสุภาพบุรุษกตัญญู” ร่วมใจสามัคคี ปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน

09 Aug 2018
ซีพี ออลล์ มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน เดินหน้าจัดโครงการ "ซีพี ออลล์ธรรมสัญจรสู่เยาวชน" อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือโรงเรียนเตรียมทหาร จัดบรรยายธรรม ภายใต้หัวข้อ "โรงเรียนเตรียมทหารเส้นทางสุภาพบุรุษกตัญญู" โดยพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายธรรมให้แก่นักเรียนเตรียมทหารและข้าราชการกว่า 1,400 คน เพื่อนำแนวคิดไปปรับใช้สร้างความเข้มแข็ง สง่างาม ด้วยคุณธรรม จริยธรรม
ซีพี ออลล์ ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมทหาร ธรรมสัญจรสู่เยาวชน “เส้นทางสุภาพบุรุษกตัญญู” ร่วมใจสามัคคี ปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า สถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการบ่มเพาะเยาวชนไปสู่การเป็นผู้ขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคต ซีพี ออลล์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงการเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อต่อยอดให้เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสอดคล้องกับความมุ่งหวังของสังคม ตลอดระยะเวลากว่า 22 ปีที่ผ่านมานั้นได้จัดกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ โดยน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาถ่ายทอดให้กับพนักงานและชุมชนรอบๆ อาคารซีพี ทาเวอร์ ถนนสีลมและได้ขยายผลไปสู่การจัด "ซีพี ออลล์ ธรรมสัญจรสู่เยาวชน" เพื่อให้ความรู้ด้านหลักคำสอนทางพุทธศาสนาแก่นักเรียน เยาวชนครู อาจารย์ ในโรงเรียนต่างๆ โดยมีโรงเรียนร่วมโครงการแล้ว จำนวน 19 แห่ง มีเยาวชนร่วมกิจกรรมกว่า 14,000 คน การปลูกฝังหลักธรรมให้แก่เยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนทั่วประเทศ มีความมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนได้รับข้อคิดดีๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้ การปฏิบัติตนต่อครอบครัว สังคมประเทศชาติ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าเมื่อกลุ่มเยาวชนได้รับการปลูกฝังสิ่งที่ดี มีต้นแบบชีวิตเป็นพลังในทางบวก ก็ยิ่งจะช่วยให้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง ทำให้สังคมอยู่กันอย่างผาสุข ล่าสุดได้ร่วมกับโรงเรียนเตรียมทหาร จัดซีพี ออลล์ธรรมสัญจรสู่เยาวชน บรรยายธรรมหัวข้อ"โรงเรียนเตรียมทหารเส้นทางสุภาพบุรุษกตัญญู" โดยนิมนต์ท่านพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายธรรมให้แก่นักเรียนเตรียมทหารและข้าราชการกว่า 1,400 คน

ด้านพันเอกรังพิรัชต์ แย้มเกษร รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร กล่าวว่า สถาบันทหารเป็นสถาบันอันทรงเกียรติและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ โรงเรียนเตรียมทหารมีความตระหนักดีที่จะส่งเสริมสมรรถภาพและลักษณะผู้นำทางการทหาร – ตำรวจ ด้วยการปลูกฝังความชำนาญด้านการรักษาและป้องกันประเทศชาติ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในศักยภาพทางกายแล้ว ยังได้ผสมผสานความรู้กับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในแนวทางของผู้นำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ในระดับมัธยมศึกษาชั้นนำของประเทศจนเป็นที่ยอมรับ

นอกจากนี้ยังมีการติดอาวุธทางปัญญาในด้านวิชาความรู้ การปลูกฝังความกล้าทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งสำคัญ ให้กับนักเรียนเตรียมทหารทุกรุ่นได้มีคุณลักษณะในด้านความดี ความซื่อสัตย์ เพื่อลดโอกาสในการพลั้งพลาดประพฤติผิดและมุ่งมั่นยืนหยัดในการทำสิ่งที่ถูกต้อง โรงเรียนเตรียมทหาร จึงได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของการหล่อหลอมนักเรียนให้เป็น "สุภาพบุรุษผู้นำ มีความรู้คู่คุณธรรม จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" เป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่ง ความกตัญญูต่อประเทศชาติ ในการจัดงานครั้งนี้ก็นับเป็นการร่วมใจสามัคคี ปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ที่ได้มาจัดโครงการ ซีพี ออลล์ธรรมสัญจรสู่เยาวชน ในครั้งนี้ เปรียบเสมือนการสร้างคุณธรรมให้กับเยาวชน เพราะถือว่าเป็นรากฐานและเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการร่วมกันผนึกพลังของทุกภาคส่วน มาร่วมกันสร้าง "รั้ว" ป้องกันในทุกระดับให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจร่วมโครงการ "ซีพี ออลล์ ธรรมสัญจรสู่เยาวชน" สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2677-1628 หรือ www.cpall.co.th

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมทหาร ธรรมสัญจรสู่เยาวชน “เส้นทางสุภาพบุรุษกตัญญู” ร่วมใจสามัคคี ปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน ซีพี ออลล์ ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมทหาร ธรรมสัญจรสู่เยาวชน “เส้นทางสุภาพบุรุษกตัญญู” ร่วมใจสามัคคี ปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน ซีพี ออลล์ ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมทหาร ธรรมสัญจรสู่เยาวชน “เส้นทางสุภาพบุรุษกตัญญู” ร่วมใจสามัคคี ปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน