โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้กำลังพลต้นกล้าแห่งความมั่นคงรุ่นที่ 2 รองรับดิจิทัลไทยแลนด์

20 Feb 2020
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักเรียนเตรียมทหารจำนวน 587 นาย ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์-ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ศาสตราจารย์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อาจารย์วลีพร จิตรพงษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนางสาวกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ ตัวแทน ICDL ประเทศไทย มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีและเป็นผู้ร่วมมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัลให้กับนักเรียนเตรียมทหารในครั้งนี้
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้กำลังพลต้นกล้าแห่งความมั่นคงรุ่นที่ 2 รองรับดิจิทัลไทยแลนด์

ทั้งนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังพลดิจิทัลของกองทัพตั้งแต่วัยเยาว์ซึ่งจะเป็นผู้นำที่สำคัญในอนาคตสำหรับการขับเคลื่อนกองทัพ และประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล เพื่อร่วมเร่งขับเคลื่อนไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ในอันที่นักเรียนเตรียมทหารจะปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ยุคของเทคโนโลยีที่มีการดิสรัปชันอย่างรวดเร็วและรุนแรง

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล สร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับนักเรียนเตรียมทหาร จำนวน 788 นาย โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ ปรับตัวให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล 2. เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของนักเรียนเตรียมทหารให้ได้ตามมาตรฐานสากล 3. เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารสามารถเปลียนผ่านทางดิจิทัล (Digital-Transformation) ไปสู่โรงเรียนเตรียมทหารดิจิทัลที่สมาร์ตอย่างยั่งยืน (Sustainable Smart Armed Forces Academies-Preparatory School) ได้ในอนาคต

การเตรียมกำลังพลให้มีสมรรถนะที่เข้มแข็งด้านดิจิทัล นั้น ถือว่าเป็นการดำเนินการเชิงรุกที่รองรับยุทธศาสตร์กองทัพและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โรงเรียนเตรียมทหารได้ทำการฝึกอบรมและประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากลให้กับนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ผลการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัลที่เป็นสากลของนักเรียนเตรียมทหาร พบว่าสามารถสอบผ่านได้ถึง 587 นาย หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด ผลการสอบผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับที่ดีมาก และเป็นสถิติที่สูงที่สุดเท่าที่ได้ทำการประเมินมาในระดับประเทศ ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของการนำนโยบายจากรัฐบาลและสถาบันวิชาการป้องกันประเทศไปสู่การปฎิบัติพัฒนาต้นกล้ากำลังพลของกองทัพให้มีขีดความสามารถที่เข้มแข็งด้านดิจิทัล

นอกจากนั้น ในการดำเนินการจัดฝึกอบรมภาคปฎิบัติด้านทักษะดิจิทัล ทางโรงเรียนเตรียมทหาร ยังได้รับความร่วมมือให้การสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่กำหนดยุทธศาสตร์ดิจิทัลไทยแลนด์และแนวทางการสร้างพลเมืองดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ที่ได้ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากำลังคนดิจิทัล รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างกลไกที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลให้พร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่กำหนดมาตรฐานด้านทักษะการใช้ดิจิทัลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เกี่ยวกับ ICDL

The International Computer Driving Licence (ICDL) หรือวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สากล มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานของทุกคนในโลกให้ได้มาตรฐานคุณภาพที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน ปัจจุบันหลักสูตร ICDL ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำอันดับหนึ่งเรื่องมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงด้านวุฒิบัตรวัดระดับความรู้ความ สามารถด้านคอมพิวเตอร์ และยังได้รับการลงนามรับรองโดยหน่วยงาน รัฐบาล และสมาคมด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสหประชาชาติ ยูเนสโก และบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย (http://ecdl.org/)

หลักสูตร ICDL

1. ทักษะดิจิทัลระดับที่จำเป็น (Workforce Digital Skills)

ได้แก่

  • กลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐาน (Basic Digital Skills)
  • กลุ่มหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน (Productivity Digital Skills)
  • กลุ่มหลักสูตรเพื่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสม (Good Practice)

2. ทักษะดิจิทัลระดับสูง (Professional/Occupational Digital Skills) ซึ่งสามารถจัดกลุ่มตามลักษณะเฉพาะของงาน

ได้แก่

  • กลุ่มหลักสูตรสำหรับสายการตลาดและการสื่อสาร
  • กลุ่มหลักสูตรสำหรับสายการเงินและการบริหาร
  • กลุ่มหลักสูตรสายการออกแบบ
  • กลุ่มหลักสูตรสายเทคนิค