ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ และตำรวจน้ำประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

23 Apr 2010

กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

การประกาศผลสอบรอบ สุดท้ายอย่างเป็นทางการ จะประกาศที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยผลสอบนี้เท่านั้นที่ถือเป็นผลสอบอย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้ที่ผ่านการสอบรอบสุดท้ายทั้งที่เป็นตัวจริงและ ตัวสำรอง จะต้องไปรายงานตัวต่อ คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัวที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. ด้วยการลงลายมือชื่อและประทับลายนิ้วมือ หลังจากนั้นผู้ที่สอบผ่านเป็นตัวจริงพร้อมผู้ปกครองจะเข้ารับฟังการ ชี้แจงเกี่ยวกับการทำสัญญาเป็นนักเรียนเตรียมทหารที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ส่วนผู้ที่สอบผ่านเป็นตัวสำรองจะสามารถเข้ารับฟังการชี้แจงดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน แต่จะยังไม่ได้รับเอกสารสำหรับการทำสัญญาฯ

สำหรับผู้ที่สอบได้เป็นตัวจริงพร้อมด้วยผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน ให้ไปรายงานตัวเพื่อ ทำสัญญาเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ที่โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ส่วนผู้ที่สอบได้เป็นตัวสำรองให้ไปรายงานตัวที่โรงเรียนเตรียมทหารเช่นกัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. แล้วรอฟังผลการปฏิบัติระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. ทั้งนี้ ในการรายงานตัวทุกครั้ง ผู้สมัครสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารยืนยันมาด้วย รวมทั้งแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย (ที่มา : รร.นร.)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑