มท.1 ประชุม 15 ผู้ว่าฯ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาวางแนวทางบริหารจัดการน้ำ

09 Nov 2010

กรุงเทพฯ--9 พ.ย.--กระทรวงมหาดไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด 15 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ กำชับให้จังหวัดปรับปรุงพื้นที่ทางน้ำไหลเพื่อเร่งระบายน้ำสู่พื้นที่แก้มลิงธรรมชาติ พร้อมเร่งสำรวจพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายเพื่อฟื้นฟูบูรณะและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด 15 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ อุทัยธานี ราชบุรี และลพบุรี เพื่อร่วมกันวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการเน้นหนักใน 3 ด้านหลัก ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการจราจรน้ำ ให้จังหวัดที่อยู่ในเส้นทางผ่านของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงต้นน้ำและกลางน้ำ ปรับปรุงพื้นที่ทางน้ำไหลเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่พื้นที่แก้มลิงธรรมชาติ เสริมกระสอบทรายและคันดินให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันเตรียมกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในส่วนด้านการระบายน้ำ ให้จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ตอนท้ายแม่น้ำเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยใช้เครื่องสูบน้ำ โดยเฉพาะในช่วงที่ไม่มีน้ำทะเลหนุน เพื่อรองรับน้ำที่ไหลมาสมทบ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัย สำหรับการฟื้นฟูบูรณะและการเยียวยา ให้จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 15 จังหวัด ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัย สภาพปัญหาในพื้นที่และแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้รวมรวบข้อมูลดังกล่าว นำมากำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแบบบูรณาการต่อไป