บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ประกาศผู้ชนะรางวัล มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2013

26 Mar 2013

กรุงเทพฯ--26 มี.ค.--Morningstar.

บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), บริษัทฯชั้นนำของโลกทางด้าน การให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ ได้ประกาศผู้ชนะรางวัล มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2013 โดยมีทั้งหมด 7 รางวัล ซึ่งรางวัลนี้ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานอันยอดเยี่ยมที่ปรับด้วยความเสี่ยงในปี 2555 รวมทั้งในอดีต 5 ปีที่ผ่านมา.

รางวัล มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2013 มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลแด่กองทุนที่มีความยอดเยี่ยม ประสบความสำเร็จ และมีผลการ ดำเนินงานที่ปรับด้วยความเสี่ยงแล้วดีที่สุดในแต่ละกลุ่มหรือประเภท(Morningstar Categories) ตลอดปี 2555 และในอดีต 5 ปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาทั้ง ผลตอบแทนและความเสี่ยง (Return and Risk) ราวมทั้งมีการพิจารณาเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซึ่งประกอบด้วย ความโป่รงใสในการบริหารงานของผู้บริหาร กองทุน และความสม่ำเสมอของกลยุทธ์ (สไตล์) ในการลงทุนของกองทุน เป็นต้น โดยหลักการพิจราณารางวัลนี้เป็นมาตราฐานเดียวกันที่ มอร์-นิ่งสตาร์ ใช้ ทั่วโลก “ปี 2013 นี้ มอร์นิ่งสตาร์ได้เริ่มมอบรางวัลเพิ่มเติมให้แก่กองทุน LTF และ RMF เนื่องจากกองทุนทั้ง 2 ประเภทได้รับความนิยมในหมู่ นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเติบโดอย่างต่อเนื่องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา” นายพีร์ ยงวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ กล่าว

กองทุนที่ได้รับรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2013 มีดังนี้:

Morningstar Category Awards

ประเภทกองทุน

กองทุนที่ได้รับรางวัล

กองทุนหุ้นขนาดใหญ่

กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก

กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแค็พ

กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม

ประเภทกองทุน

กองทุนที่ได้รับรางวัล

กองทุนหุ้นขนาดใหญ่

กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก

กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแค็พ

กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม

Long Term Equity and Retirement Mutual Fund Awards

ประเภทกองทุน

กองทุนที่ได้รับรางวัล

กองทุนหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งหนี้ กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รางวัล มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2013 อ้างอิงจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2555 สนใจ ศึกษาข้อมูล Morningstar Thailand Fund Awards 2013 หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเติมได้ที่ http://awards.morningstar.com/

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

Morningstar เป็นบริษัทฯชั้นนำของโลกทางด้านการให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับ การลงทุนต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลกองทุนเปิด กองทุนปิด หุ้น ตราสารหนี้ อีทีเอฟ สินค้าโภคภัณฑ์ และ ข้อมูลการลงทุนอื่นๆ ทั่วโลก รวมทั้งการจัดอันดับกองทุน โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่นำ เสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงต่อ ความต้องการของผู้ลงทุน เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายทางการ ลงทุนที่ ได้วางแผนไว้ บริษัทฯ ฯ ได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ สื่อสิ่งพิมพ์ และบริการต่างๆ ไปยัง นักลงทุน 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ นักลงทุนรายย่อย ที่ปรึกษาทางการเงิน และนักลงทุนสถาบัน Morningstar มีความเป็นอิสระในการดำเนินงานและได้รับความ เชื่อถืออย่างสูงในด้านการ บริการข้อมูลการลงทุน โดยมีการดำเนินกิจการอยู่กว่า 27 ประเทศทั่วโลก และให้บริการข้อมูลการลงทุนกว่า 416,000 ข้อมูล การลงทุน

?2013 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

-นท-