กรมพลศึกษา ใจดี เปิดค่ายปิดเทอมฤดูร้อน “ค่ายนันทนาการต้านยาเสพติดเพื่อคุณภาพชีวิต ปี 2556”

13 Mar 2013

กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา โดยกลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชนสำนักนันทนาการ ได้เปิดโอกาสให้น้องๆ อายุระหว่าง 7-17 ปี มาเข้าร่วมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556 ในช่วงปิดเทอม ภาคฤดูร้อน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ตระหนักในคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการและนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านกิจกรรมนันทนาการ

๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพื่อการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม

รุ่นที่ 1 อายุระหว่าง 14-17 ปี ค่ายพักแรม ณ บึงฉวากรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี

ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2556

รุ่นที่ 2 อายุระหว่าง 7-13 ปี ค่ายไป-กลับ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2556

น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ www.reccampdpe.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2214-1509 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556 ไม่เสียค่าใช้จ่าย !!!!-กภ-