"โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน” ภายใต้แนวคิด “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

15 Sep 2017
สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ได้จัด"โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน" ภายใต้แนวคิด "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งมีผู้แทนจากโรงเรียนและครูเข้าร่วมโครงการกว่า ๒๐๐ คน เพื่อเป็นสื่อกลางในการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ควบคู่ไปกับการเรียน สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ และ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี
"โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน” ภายใต้แนวคิด “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” "โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน” ภายใต้แนวคิด “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” "โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน” ภายใต้แนวคิด “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”