สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001:2008

24 Jun 2013

กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

พันโทนายแพทย์ เอนก ยมจินดา ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาแนวทางการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมการอบรมข้อกำหนดและการทบทวนเอกสารคุณภาพ ระบบ ISO 9001 สำหรับสำนักงานเลขานุการกรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 ณ บ้านสวนแผ่นดินแม่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และสามารถนำไปใช้ปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด (Quality Management Systems-Requirements) เป็นมาตรฐานสากลที่มีการนำไปใช้และให้การรับรองกันแพร่หลายทั่วโลกมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO ได้กำหนดอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ตั้งแต่ปี 2534 และมีการทบทวนแก้ไขทุก 5 ปี ล่าสุด ISO ได้ประกาศแก้ไข ISO 9001 เป็นฉบับที่ 4 ในปี 2551 (ฉบับปี 2008) เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้โดยปรับปรุงให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14000 รวมทั้งให้สอดคล้องกับมาตรฐานเรื่องอื่นๆ ในอนุกรมรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้นำมาตรฐาน ISO 9001 ไปใช้พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบมีคุณภาพยิ่งขึ้น

-นท-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net