โครงการกล่องวิเศษ ร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 2013

06 Jun 2013

กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 นายเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ และก่อตั้งโครงการกล่องวิเศษ (Magic Box) ของบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อจุดประกาย และปลุกกระแสให้ประชาชน ได้ตระหนัก และเข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในงานนี้ได้รับเกียรตินายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เนื่องด้วยวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) โดยในปี 2556 องค์การสหประชาติ (UN) กำหนดการรณรงค์ภายใต้หัวข้อเรื่อง “THINK . EAT. SAVE หรือ กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยให้ความสำคัญกับเรื่องการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการรณรงค์การสร้างจิตสำนึกของบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ภายใต้โครงการกล่องวิเศษ (Magic Box) ที่ได้ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม และได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาเหล่านี้ เพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

-กผ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net