กปภ. มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนภายใต้โครงการ “ประปาทันใจ คนไทยมีสุข”

30 Dec 2014
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ส่งความสุขให้ประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “ประปาทันใจ คนไทยมีสุข” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2558
กปภ. มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนภายใต้โครงการ “ประปาทันใจ คนไทยมีสุข”

นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายสร้างสุขให้คนในชาติ โดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดแนวทางตอบสนองตามหลักการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ซึ่งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมุ่งมั่นดำเนินโครงการเกี่ยวกับการบริการประชาชนที่มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ เน้นการบริการด้วยใจ และปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ควบคู่กับการส่งเสริมทุกหน่วยงานให้ปรับปรุงการทำงานเชิงรุก กปภ. จึงตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงน้ำประปาซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง ด้วยการจัดทำโครงการ “ประปาทันใจ คนไทยมีสุข” ขึ้น เพื่อมอบโอกาสพิเศษให้ประชาชนที่ยังไม่ใช้น้ำประปาสามารถยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด ø 1/2 นิ้ว ในระยะเหมาจ่าย 10 เมตร ในวันที่ 1 – 31 มกราคม 2558 ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 12 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ย ในพื้นที่บริการของ กปภ.234 สาขาทั่วประเทศ

นอกจากการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาแล้ว ศูนย์ประปาทันใจของ กปภ. 234 สาขายังรับแจ้งเหตุขัดข้องต่าง ๆ จากการใช้น้ำประปาในระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2558 โดยจะส่งมิสเตอร์ประปาเดินทางไปถึงบ้าน เพื่อรับฟังสภาพปัญหา ตรวจสอบระบบประปาพร้อมซ่อมแซมแก้ไข ตลอดจนให้คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้ระบบประปาภายในบ้านถูกสุขลักษณะ อีกทั้งจะได้รับความรู้ความเข้าใจและคำแนะนำที่ถูกต้อง ทำให้ได้ใช้น้ำสะอาดอย่างมั่นใจ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่นให้ลูกค้าและประชาชนทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Call Center โทร. 1662