กปภ. Kick off ประปาเพื่อประชารัฐของขวัญปีใหม่ 2561

10 Jan 2018
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดตัว "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ" มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนปี 2561 นำร่องในพื้นที่ของเทศบาลตำบลราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โดย กปภ. จัดอบรมเรื่องการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน พร้อมฝึกปฏิบัติการจริง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลตำบลราชครามต่อไป

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่าปัจจุบันหลายพื้นที่ในประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ประชาชนไม่มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอในการอุปโภคบริโภค กปภ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้บริการประชาชน 74 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ จึงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดและต้องป้องกันการสูญเสียน้ำไปอย่างเปล่าประโยชน์ ล่าสุด กปภ. ได้เปิดตัว "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ" ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของขวัญปีใหม่ 2561 ที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดขึ้นเพื่อมอบให้ประชาชน โดยวันที่ 10 มกราคม 2561 กปภ. ร่วมมือกับเทศบาลตำบลราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเรื่องการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ ไม่มีท่อชำรุดแตกรั่วที่ก่อให้เกิดน้ำสูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ พร้อมฝึกปฏิบัติการในสถานที่จริงให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลราชคราม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประปาของ กปภ. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านของประชาชนและสำนักงานเทศบาลตำบลราชครามโดยมิสเตอร์ประปาของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะดำเนินการทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. จึงต้องขอความร่วมมือจากประชาชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้หมั่นดูแลรักษาระบบประปาภายในให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ควบคู่ไปกับช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าในชีวิตประจำวัน จะทำให้เพิ่มประสิทธิผลในการประหยัดน้ำมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กปภ.สาขาในพื้นที่ หรือ PWA Contact Center ๑๖๖๒