ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตของธนาคารและสถาบันการเงินไทย 8 แห่งที่เป็นบริษัทลูกของสถาบันการเงิน ต่างประเทศ

11 Mar 2015
ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของของธนาคารและสถาบันการเงินไทย 8 แห่งที่เป็นบริษัทลูก (subsidiary) ของสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยธนาคารและสถาบันการเงินดังต่อไปนี้ได้รับการคงอันดับเครดิตที่ ‘AAA(tha)’-ธนาคารยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ UOBT -ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ BOCT -ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBCT -บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MBKET ได้รับการคงอันดับเครดิตที่ ‘AA(tha)’ ส่วนธนาคารและสถาบันการเงินดังต่อไปนี้ได้รับการคงอันดับเครดิตที่ ‘AA-(tha)’-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT -บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CIMBS -บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จำกัด (มหาชน) หรือ CNS

นอกจากนี้ฟิทช์ได้ประกาศคงอันดับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency IDR) ของ UOBT และ CIMBT ที่ ‘A-’ และ ‘BBB’ ตามลำดับ

พร้อมกันนี้ฟิทช์ได้ประกาศยกเลิกอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น อันดับเครดิตสนับสนุน (Support Rating) และอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) ของ CIMBT เนื่องจากอันดับเครดิตสากลดังกล่าวไม่ได้มีนัยเพียงพอในการติดตามทำการวิเคราะห์อีกต่อไปสำหรับรายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้าย

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต - อันดับเครดิตภายในประเทศ อันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตสนับสนุน และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

อันดับเครดิตภายในประเทศของ UOBT, BOCT, ICBCT, MBKET, CIMBT, CIMBS และ CNS และอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศและอันดับเครดิตสนับสนุนของ UOBT และ CIMBT พิจารณาจากมุมมองของ ฟิทช์ว่าธนาคารและสถาบันการเงินเหล่านี้ถือเป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารแม่ ซึ่งคือ United Overseas Bank Limited (UOB, AA-/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ), Bank of China (BOC, A/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC, A/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ), Malayan Banking Berhad (Maybank, A-/แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ), CIMB Bank Berhad (CIMB) และ Nomura Holdings Incorporated (NH, A-/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน bbb) ทั้งนี้มุมมองดังกล่าวพิจารณาจากการที่ธนาคารแม่เป็นผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดในบริษัทลูกและมีอำนาจควบคุมการบริหารงาน การใช้ชื่อและสัญญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่ การเชื่อมโยงการดำเนินงานอย่างสอดคล้องกันกับกลุ่มในระดับสูง (integration) และการสนับสนุนในด้านต่างๆที่ผ่านมาในอดีต ดังนั้น ฟิทช์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารและสถาบันการเงินเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) จากธนาคารแม่ในกรณีที่มีความจำเป็น

อันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCTL นั้นอยู่ในระดับเดียวกันอันดับเครดิตในประเทศของ ICBCT เนื่องจากฟิทช์มองว่า ICBCTL เป็นบริษัทลูกหลัก (core subsidiary) ของ ICBCT โดย ICBCTL มีบทบาทสำคัญต่อกลยุทธ์ของธนาคาร อีกทั้ง ICBCTL ยังมีสัดส่วนสินเชื่อคิดเป็น 30 % ของสินเชื่อรวมของ ICBCT และมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 40% ของรายได้รวมในปี 2557

แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบของ MBKET สอดคล้องกับแนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคารแม่ (Maybank)

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต - อันดับเครดิตภายในประเทศ อันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตสนับสนุน และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอันดับเครดิตภายในประเทศของ UOBT, BOCT, ICBCT และ ICBCTL เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด จึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่ม แต่นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวอันดับเครดิตของ UOBT, BOCT, ICBCT, ICBCTL, MBKET, และ CNS อาจได้รับผลกระทบในทางเดียวกันจากการปรับอันดับเครดิตของธนาคารแม่

อันดับเครดิตของ CIMBT และ CIMBS อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของ CIMB ซึ่งเป็นบริษัทหลักของกลุ่ม ทั้งนี้การปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่องของฐานะการเงินโดยรวมของ CIMB อาจส่งผลให้มีการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของ CIMBT และ CIMBS ในทางกลับกัน หาก CIMB มีฐานะทางการเงินที่ปรับตัวแย่ลงอย่างมาก อาจส่งผลให้มีการปรับลดอันดับเครดิต

การเปลี่ยนแปลงในโอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุนแก่บริษัทลูกในประเทศไทยอาจส่งผลให้มีการปรับอันดับเครดิต อาทิเช่นการลดสัดส่วนการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือความไม่ชัดเจนในการให้การสนับสนุนทางการเงินอาจส่งผลให้มีการปรับลดอันดับเครดิตปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต -อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ UOBT และ CIMBT พิจารณาจากขนาดสินทรัพย์และเครือข่ายธุรกิจในประเทศที่ค่อนข้างเล็ก อันดับเครดิตยังได้สะท้อนถึงฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งของ UOBT และผลการดำเนินงานของธนาคารที่อ่อนแอกว่าธนาคารอื่นที่มีอันดับเครดิตคล้ายกัน อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ CIMBT สะท้อนถึงฐานะทางการเงินโดยรวมที่ยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารในปัจจุบัน แม้ว่าอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของธนาคารในบางด้าน เช่น อัตราส่วนกำไรและอัตราส่วนด้านเงินกองทุนยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำกว่าธนาคารอื่นที่มีอันดับเครดิตคล้ายกันปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต -อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

การปรับตัวแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญของอัตราส่วนทางการเงินโดยเฉพาะอัตราส่วนในด้านความสามารถในการทำกำไร คุณภาพสินทรัพย์ และเงินกองทุน อาจส่งผลในเชิงลบต่อความแข็งแกร่งทางการเงินของ UOBT และ CIMBT ในขณะเดียวกันการที่ธนาคารสามารถรักษาอัตรากำไรและคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจได้แม้ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่อ่อนแอ ปัจจัยดังกล่าวน่าจะช่วยให้อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินในระดับปัจจุบันของธนาคารมีความมั่นคงมากขึ้น การปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของฐานะทางการเงินโดยรวมอาจส่งผลให้มีการปรับเพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้นปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต –หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน (lower Tier 2) ของ CIMBT อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตของธนาคาร 1 อันดับ ซึ่งสะท้อนการที่หุ้นกู้ดังกล่าวมีลักษณะด้อยสิทธิในโครงสร้างเงินทุน (capital structure) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของฟิทช์ในการจัดอันดับเครดิตตราสารประเภทดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CIMBT จะส่งผลในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต –หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน

อันดับเครดิตหุ้นกู้ของ ICBCTL ซึ่งค้ำประกันโดย ICBCT อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตในประเทศระยะยาวของ ICBCT เนื่องจากเป็นการค้ำประกันในลักษณะไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ในการชำระหนี้ที่ค้างชำระภายใต้หุ้นกู้

อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันอาจได้รับผลกระทบจากการปรับลดอันดับเครดิตของ ICBCT ซึ่งอาจเกิดขึ้นหากความสามารถในการให้การสนับสนุนทางการเงินของ ICBC แก่ ICBCT ลดลง หรือ การเปลี่ยนแปลงของโอกาสที่ ICBC จะให้การสนับสนุนแก่ ICBCT รายละเอียดของอันดับเครดิตมีดังต่อไปนี้:UOBT:- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘A-’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F2’- อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินคงอันดับที่ ‘bb+’- อันดับเครดิตสนับสนุนคงอันดับที่ ‘1’- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘AAA(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1+(tha)’-อันเครดิตในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันคงอันดับที่ ‘AAA(tha)’BOCT:- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘AAA(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1+(tha)’CIMBT:- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘BBB’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และยกเลิกอันดับเครดิต- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F3’ และยกเลิกอันดับเครดิต- อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินคงอันดับที่ ‘bb-’และยกเลิกอันดับเครดิต- อันดับเครดิตสนับสนุนคงอันดับที่ ‘2’และยกเลิกอันดับเครดิต- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘AA-(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1+(tha)’- อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คงอันดับที่ ‘F1+(tha)’- อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (lower Tier 2) คงอันดับที่ ‘A+(tha)’CIMBS:- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘AA-(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1+(tha)’ICBCT:- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘AAA(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1+(tha)’ICBCTL:- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘AAA(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1+(tha)’- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ค้ำประกันโดย ICBCT คงอันดับที่ ‘AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คงอันดับที่ ‘AAA(tha)’-อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันคงอันดับที่ ‘F1+(tha)’MBKET:- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘AA(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1+(tha)’- อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คงอันดับที่ ‘AA(tha)’CNS:- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘AA(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1+(tha)’