บลจ.ฟินันซ่าเปิดขายกองทุนตราสารหนี้ 3 เดือน อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.35% ต่อปี

09 Apr 2015
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด (บลจ.ฟินันซ่า) เสนอกองทุนตราสารหนี้ 3 เดือน อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.35% ต่อปี

"บลจ.ฟินันซ่า ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยยังมีอัตราการขยายตัวในระดับต่ำ โดยตัวเลขการส่งออกประจำเดือนกุมภาพันธ์หดตัวลงและออกมาต่ำกว่าเดือนก่อนหน้า อีกทั้งอัตราเงินเฟ้อก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยในการประชุมครั้งล่าสุดคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ลงสู่ร้อยละ 1.75 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ด้านปัจจัยภายนอกประเทศธนาคารกลางต่าง ๆ มีการใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่อาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่งจึงจะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่กดดันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำและอัตราผลตอบแทนที่ดีจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ”

บลจ.ฟินันซ่า จึงเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ 3 เดือน ชื่อกองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัสโรลโอเวอร์ 3 เดือน 5 (FAM FIPR3M5) โดยมีอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.35% ต่อปี เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 8 เม.ย. - 20 เม.ย.58 เป็นกองทุนที่โรลโอเวอร์มาจากการขายกองทุนก่อนหน้านี้ เป็นกองทุน Specific fund โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินและ/หรือ เงินฝากของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ เงินฝากธนาคารต่างประเทศสกุลเงิน USD, CNY, HKD กับธนาคาร BOC (Macau), Standard Chartered Bank (Hong Kong), ธนาคาร CIMB Niaga (Indonesia)ตั๋วเงินหรือเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ, ตั๋วแลกเงิน บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) (BBB), ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (BBB+), ตั๋วแลกเงิน บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (BBB+), ตั๋วแลกเงิน บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (BBB+), บมจ.อีซี่บาย (BBB+), บจ.บีเอสแอล ลีสซิ่ง(BBB) หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB ขึ้นไป, ตั๋วเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้นข้อมูลกองทุนกองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3 เดือน 5 (FAM FIPR3M5)รูปแบบกองทุนกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตราฐาน (Specific Fund)นโยบายการลงทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนและ/หรือ เงินฝาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคาร ในระยะเวลานานประมาณ 3 เดือนสำหรับการลงทุนแต่ละรอบตราสารที่คาดว่าจะลงทุน**ชื่อตราสารสัดส่วนการลงทุนโดยประมาณเงินฝากธนาคารต่างประเทศ สกุลเงิน USD, CNY, HKD, EUR, JPY กับธนาคาร BOC(Macau), Standard Chartered Bank (Hong Kong), ธนาคาร CIMB Niaga(Indonesia), ตั๋วเงินหรือเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ**43.00%ตั๋วแลกเงิน บมจ. ดั๊บเบิ้ล เอ(1991) (BBB)22.00%ตั๋วแลกเงิน บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง (BBB+)22.00%ตั๋วแลกเงิน บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (BBB+) หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB ขึ้นไป12.00%ตั๋วเงินคลัง หรือ พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย1.00%ประมาณการผลตอบแทน2.35% ต่อปี (สุทธิ) บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีเงินลงทุนขั้นต่ำ2,000 บาทอายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ ระยะเวลานานประมาณ 3 เดือนสำหรับการลงทุนแต่ละรอบบริษัทจัดการจะเปิดให้มีการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน ทุก ๆ 3 เดือนมูลค่าโครงการ1,000 ล้านบาทวันทำการซื้อหน่วยลงทุนวันที่ 8-20 เมษายน 2558 (รับเช็ควันสุดท้าย 8-17 เมษายน 2558)วันทำการขายคืน หรือสับเปลี่ยนออกวันที่ 8-10 เมษายน 2558วันที่ได้รับเงินค่าขายคืนวันที่ 21 เมษายน 2558 **เฉพาะธนาคารที่บริษัทกำหนดเท่านั้น**