กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมด้วย 14 สถาบันการศึกษาไทย จัดพิธีบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย

25 May 2015
ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย ร่วมด้วย 14 สถาบันการศึกษาไทย มีกำหนดการจัดพิธีบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30-11.30 น.ณ ห้องประชุม 30410 ชั้น 4 สำนักงานปลัดหระทรวงพาณิชย์ (กำหนดการตามที่ส่งมาด้วย)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะนักศึกษาได้นำความรู้จากสาขาวิชามาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน และได้ประสบการณ์การทำงานจริง ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตในการนี้

สำนักฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย เพื่อรับทราบรายละเอียดและประชาสัมพันธ์โ ครงการฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมกันนี้