หม่อมหลวง-ราชสกุลท่านแรก'รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต-มจร.'

24 May 2017
ดร.หม่อมหลวง ภัทรชาติ ประวิตร, เข้ารับประทานปริญญาเอกจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น ๑๓) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มจร.วังน้อย อยุธยา โดยเป็นราชสกุลท่านแรกที่สำเร็จการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ราชสกุล ประวิตร ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
หม่อมหลวง-ราชสกุลท่านแรก'รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต-มจร.'