อายุวัฒนมงคล ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ม.ศรีปทุม

17 Sep 2020

ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อายุวัฒนมงคล ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ม.ศรีปทุม

วันคล้ายวันเกิด ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำบุญถวายพระเพลที่ศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ สำหรับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายคณะฯผู้แทน ซึ่งมี พระธรรมเมธีธรรมาจารย์ รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร. เป็นตัวแทนเจ้าภาพ ทำบุญตักบาตร ถวายอาหารเลี้ยงพระเพล พระผู้บริหาร พระนิสิต และพระสงฆ์นานาชาติ จำนวน 150 รูป โดยมี พระเดชพระคุณพระราชราชปริยัติกวี อธิการบดี เป็นประธานสงฆ์ ณ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้ภายในงาน ดร.บำรุง พันธุ์อุบล เลขาธิการเปรียญธรรมสมาคม แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ประพันธกร เพื่อมอบให้แก่ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 14 กันยายน 2563 อีกด้วย โดยมีบทประพันกร ดังนี้

รัชนีวรายุวัฒนมงคล
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม

รัชนีพร เพริศแพร้ว พุทธพร
ศรี”พุคยาภรณ์” ผ่องแผ้ว
ศรี”พุกกะมาน”กร ประกาศ
ศรี”อธิการบดี”แกล้ว ก่อเกื้อศรีปทุม

รัชนีพรพุคยาภรณ์พุกกะมาน
ศรีบริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศรีแห่งการศึกษาพัฒนาโชติชุ่ม
ศรีแห่งปทุมธรรมนิทัศน์ฉัตรมงคล

ขอพระไตรรัตน์ได้ อภิบาล
ขอเทพท่วยประทาน ปกป้อง
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาน ประสิทธิ์
ขอพระโอมคุณคล้อง คุปเฝ้ารักษา

โสตถิ เต โหตุ สัพพทา
ขอความสวัสดิมงคลจงมีแด่
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
ในกาลทุกเมื่อ

ดร.บำรุง พันธุ์อุบล
เลขาธิการเปรียญธรรมสมาคม
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประพันธกร
๑๔ กันยายน ๖๓