มรธ.จัดอบรมการบริหารงานที่ยั่งยืนตามแนวทางเชิงพระพุทธศาสนา

18 Oct 2017
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง บริหารงานที่ยั่งยืนตามแนวทางเชิงพระพุทธศาสนา เพื่อการครองตน ครองคน ครองงาน โดย พระวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2560 ณ สวนธรรมศรีปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการให้สอดคล้องกับหลักการบริหารสมัยใหม่
มรธ.จัดอบรมการบริหารงานที่ยั่งยืนตามแนวทางเชิงพระพุทธศาสนา มรธ.จัดอบรมการบริหารงานที่ยั่งยืนตามแนวทางเชิงพระพุทธศาสนา มรธ.จัดอบรมการบริหารงานที่ยั่งยืนตามแนวทางเชิงพระพุทธศาสนา