สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญชวนประชาชนรับฟังการแสดง พระธรรมเทศนา กัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” ณ วัดใกล้บ้านทั่วประเทศ

09 Aug 2017
สำนักงาน ป.ป.ช. โดยคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการโดยใช้กลไกศาสนา ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 6/2560 มติที่ 168/2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 เห็นชอบให้วัดทุกวัดแสดง พระธรรมเทศนา กัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา" พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

ดวยในวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกป เปนวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา พสกนิกรชาวไทย ประชาชนทุกหมูเหลาลวนมีความปิติยินดีเปนอยางยิ่งที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีพร้อมกันทั่วประเทศ

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มติที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบให้จัดกิจกรรมการเทศน์ป้องกันการทุจริต ตามแนวพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้ประพันธ์เนื้อหา กัณฑ์เทศน์ป้องกันการทุจริต (กัณฑ์เทศน์สุจริตธรรมกถา) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกัน การทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางศาสนา เพื่อร่วมรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม นำสู่การปฏิบัติ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการผลิตกัณฑ์เทศน์ดังกล่าว จำนวน 60,000 ผูก เพื่อแจกจ่ายไปยังวัดทั่วประเทศแล้ว