ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมภาคเหนือ

19 Jan 2018
นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ และเปิดโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 (Smart Farmer University) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการพืชอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ได้แก่ กล้วยหอมทอง สับปะรด มะม่วงน้ำดอกไม้ ขิง กระเจี๊ยบเขียว งานวิจัย เครื่องมือ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการฯ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของ มทร.ล้านนา โดยมีเกษตรจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ประธานสภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัด ผู้เชี่ยวชาญพืชส่งออกและผู้ส่งออก ประธานและผู้นำกลุ่มเกษตรกรร่วมงาน
ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมภาคเหนือ