ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์

13 Feb 2018
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับให้แก่ผู้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักยุทธศาสตร์ให้สามารถวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคาม สามารถคิดค้นนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติได้จริงและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมีนางไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ ห้องคริสตัล 3-4 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์