THNG CAMP ปี 7 นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพสำหรับชุมชน เปิดรับสมัครแล้ว

08 Nov 2017
มูลนิธิทีเอชนิค เตรียมจัดค่าย THNG CAMP ครั้งที่ 7 วันที่ 20-25 ธ.ค. 60 ณ ชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ปีนี้เน้นพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ สมัครเข้าค่ายได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พ.ย. 60
THNG CAMP ปี 7 นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพสำหรับชุมชน เปิดรับสมัครแล้ว

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เตรียมเปิดค่าย THNG CAMP ปีที่ 7 เปิดร้บคนรุ่นใหม่ทั้งภาคไอทีและภาคสัมคมเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับภารกิจให้นำความรู้มาพัฒนาระบบหรือเทคโนโลยีและร่วมกันสร้าง "นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพสำหรับชุมชน" สำหรับค่ายในปีนี้ต้องการให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้โดยง่าย พร้อมทั้งสามารถสื่อสารกับสถานพยาบาลในการรับส่งข้อมูลด้านสุขภาพ และเป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฏีจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคปฎิบัติโดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงและนำมาพัฒนาระบบให้ใช้ได้จริง พร้อมทั้งจะได้สัมผัสชีวิตของคนในชุมชน โดยพักที่โฮมสเตย์ของชาวบ้านและรับประทานอาหารท้องถิ่นอีกด้วย

เปิดรับสมัครผู้ร่วมค่ายหัวใจอาสา อายุระหว่าง 18-28 ปี ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีเพื่อสังคม ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 คน จะได้เข้าร่วมค่ายระหว่างวันที่ 20-25 ธ.ค. 2560 ณ ชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมค่ายสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พ.ย. 60 ที่ www.thng.in.th

THNG CAMP ปี 7 นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพสำหรับชุมชน เปิดรับสมัครแล้ว