ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงาน GSMA Mobile 360 Series Digital Societies 2018

10 Sep 2018
นางอาทิตยา สุธาธรรม รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นผู้แทนกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวเปิดงาน GSMA Mobile 360 Series – Digital Society เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ จัดโดย GSMA ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในสนับสนุนการพัฒนาและให้บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีในการหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านดิจิทัลที่กำลังอยู่ในกระแสความสนใจของสังคม อาทิ การเคลื่อนย้ายข้อมูลข้ามพรมแดน และความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิทัล เป็นต้น
ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงาน GSMA Mobile 360 Series Digital Societies 2018

โดยรองปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนด้านดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ปัจจุบันกระทรวงฯ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการที่สำคัญใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายต่างๆ 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล 3) Big data และรัฐบาลดิจิทัล 4) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ 5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น โครงการ Smart city, Digital Park และ Smart EEC เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ให้ความสนใจรับฟังนโยบายและการดำเนินโครงการด้านดิจิทัลของรัฐบาลไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ในงานฯดังกล่าวมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการจากหลากหลายประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วมจำนวน 250 คน