ซีพี ออลล์ จัดอบรมเข้มข้น “เด็กธรรม นำไทย” สร้างผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่

30 Aug 2018
ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จัดอบรมเข้มข้มสำหรับเยาวชน เปิดค่าย"เด็กธรรม นำไทย" นำ 50 เยาวชนจากทั่วประเทศที่มีใจใฝ่พระพุทธศาสนาให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมะ พร้อมได้รับแรงบันดาลใจในการใช้หลักธรรมนำชีวิต จากวิทยากรผู้เป็นต้นแบบและนำธรรมะสู่ชีวิตจนเห็นผลจริง อาทิ (โบวี่) อัฐมา ชีวพันธ์ ดาราผู้พบเส้นทางแห่งความสุขโดยยึดหลักเส้นทางธรรม ทีมงาน Knowing Buddha (ครูกวาง) กษริน วงศ์กิตติชวลิต (ครูซุปเค) นายศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ พศิน อินทรวงศ์ และ (น้องเบส) ด.ช.ณัฐวัตร ครองชนม์ แฟนพันธุ์แท้ทศชาติชาดก เป็นต้น โดยค่ายดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 เป็นเวลา 2 วัน 1 คืนที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ซีพี ออลล์ จัดอบรมเข้มข้น “เด็กธรรม นำไทย” สร้างผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่