ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดโครงการเติมความฝัน ปันความรู้ เยาวชนบางสะพานสู่มหาวิทยาลัย

03 Dec 2018
กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดกิจกรรมประมวลความรู้ทางวิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับศักยภาพเยาวชนบางสะพานเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Attitude Test : GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางสะพานและอำเภอใกล้เคียง ภายใต้โครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยา เติมความฝัน ปันความรู้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดโครงการเติมความฝัน ปันความรู้ เยาวชนบางสะพานสู่มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มีนักเรียนจากโรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โรงเรียนธนาคารออมสิน โรงเรียนชัยเกษมวิทยา และโรงเรียนธงชัยวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 300 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา