ภาพข่าว: แสดงความยินดี

29 May 2019
แสดงความยินดี : อาจารย์คฑา ชินบัญชร เข้ารับพระราชทานปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ดร.ชาล ศิริสมรรถการ ( คนที่ 2 จากซ้าย ) ชุตินันท์ รวมพลังเอก ( คนที่ 3 จากขวา) นิรดา จุลโลบล ( คนที่ 2 จากขวา) กุลิสลา อุดร ( คนขวาสุด ) และ ณเปม อนัญญณิฐ ( คนซ้ายสุด ) ร่วมแสดงความยินดี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาพข่าว: แสดงความยินดี