ภาพข่าว: ธ.ทิสโก้คว้า 3 รางวัล

01 Apr 2019
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 (ThaiBMA Best Bond Awards 2018) ซึ่งพิจารณาจากสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนมากที่สุดในปี 2561 นอกจากนี้ ยังได้รับอีก 2 รางวัล จากเวที The Asset Benchmark Research Awards 2018 คือ รางวัล Top Bank in Corporate Bonds สถาบันการเงินที่ซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาดรองยอดเยี่ยม และ รางวัล Best Individual ผู้ค้าตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาดรองดีเด่น
ภาพข่าว: ธ.ทิสโก้คว้า 3 รางวัล

บุคคลในภาพ (จากขวาไปซ้าย)

คุณรัชฎา พฤกษานุบาล รองหัวหน้าฝ่ายธุรกิจธนบดี ธนาคารทิสโก้

คุณดนยา วณิชภักดีเดชา หัวหน้าฝ่ายการลงทุนในตราสารหนี้ ธนาคารทิสโก้

คุณณัฐ โลหชิตรานนท์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดตราสารหนี้ ธนาคารทิสโก้